Zorg in de regio; blik op 1 jaar Integraal Zorgakkoord

Nieuws

Op 16 september 2023 is het een jaar geleden dat zorgpartijen en VWS hun handtekening plaatsten onder het Integraal Zorgakkoord (IZA).  Met dit akkoord werken partijen samen aan toekomstbestendige zorg. Maar waarom doen wij dit eigenlijk? En wat schieten patiënten hier mee op? In deze 4-delige reeks in aanloop naar deze 1e verjaardag van het IZA staan wij stil bij enkele goede voorbeelden die passen bij de ambities van het Integraal Zorgakkoord.
Dit doen we aan de hand van 4 thema’s:  

 • Zorg in de regio 
 • Passende zorg
 • Digitalisering 
 • Arbeidsmarkt en werkgeverschap

In deze 1e aflevering hebben we het over het thema Zorg in de regio waarbij we de ontwikkelingen in de regio Salland uitlichten.

1 jaar IZA - Zorg in de regio

In de regio Salland werken zorgaanbieders al enkele jaren vanuit een gedeeld regiobeeld aan goede patiëntenzorg. Bestuursvoorzitter Desiree Creemers en bestuurslid Eric Kroon van het Deventer Ziekenhuis lichten toe hoe zij dit aanpakken en wat de meerwaarde is voor de zorg.

Het belang van regionale samenwerking

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat zorgaanbieders gaan bekijken welk zorgaanbod het beste aansluit bij de zorgvraag in de regio. Daarom hebben alle regio’s in de eerste helft van 2023 een regiobeeld gemaakt. Zo’n regiobeeld laat belangrijke factoren zien die de (toekomstige) zorgvraag bepalen: Wie wonen er? Hoe is de leeftijdsopbouw? Hoe zit in de regio met bijvoorbeeld rookgedrag of overgewicht? Deze regiobeelden vormen een mooi startpunt voor deel twee van de opdracht: het opstellen van concrete regioplannen: wat is er in onze regio nodig aan zorg en hoe organiseren we dat? Welke transities zijn er nodig om binnen onze regio passende zorg en de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden?

Best practice in Salland

Eén van de regio’s die al vroeg bezig was met regionale samenwerking is de regio van het Deventer Ziekenhuis. In het netwerk Salland United werken zorgaanbieders in de regio samen met als doelstelling om kwalitatief goede, laagdrempelige en betaalbare zorg, nu en in de toekomst te bieden. Samen zorgen dat het gewoon goed geregeld is en blijft in Salland. Volgens het Deventer Ziekenhuis sluit de beweging in het IZA goed aan bij de regionale situatie.                                                                                                                                           

Eric Kroon: “Het IZA legt bewegingen vast die hier in de regio al in gang gezet zijn.”

Over Salland United

In Salland United werken 4 gemeenten, meer dan 40 zorg- en welzijnsorganisaties, Salland Zorgverzekeraar en het zorgkantoor aan kwalitatief goede, laagdrempelige en betaalbare zorg voor Deventer en omgeving (Salland). Nu en in de toekomst. De samenwerking startte al in 2016 waarbij het vooral ging om elkaar leren kennen en vertrouwen opbouwen. Begin 2020 is de regiovisie Midden-IJssel opgesteld. Sinds die periode werkt Salland United programmatisch samen aan vijf thema’s:

 • inzetten op preventie,
 • de eigen regie en zelfstandigheid van ouderen versterken,
 • de inzet van professionals optimaliseren,
 • de juiste zorg op de juiste plek, en
 • technologie als katalysator.
Tab 1 Content
Desiree Creemers: “In Salland United zijn wij als ziekenhuis niet bepalend, we doen het echt samen. We treden ook niet (meer) als voorzitter op van het bestuur. Kroon vult aan: We lopen met elkaar op en kiezen bewust voor een faciliterende rol. En dat werkt heel goed.”

In praktijk merkt het ziekenhuis dat de samenwerking voor patiënten veel oplevert:

 • Patiënten vinden makkelijker en sneller de weg naar juiste zorg.
 • Meer gemak door zorg thuis met behulp van digitale middelen.
 • De verwijsduur is korter waardoor mensen sneller op de juiste plaats van zorg komen.
 • De doorstroom in de keten is goed georganiseerd (door het Regionaal Transfer Punt Salland).

Gelijkwaardig samenwerken in de regio

De kracht van samenwerking zit in de gelijkwaardigheid. Er is al veel samenwerking tussen de eerstelijn, de VVT en de GGZ en het Deventer ziekenhuis. Enkele voorbeelden:

 • Het Regionaal Transferpunt Salland (RTP)

Het RTP ondersteunt en adviseert zorgprofessionals (waaronder huisartsen, incl. huisartsenpost, en spoedeisende hulp) in de complexe zoektocht naar een plek voor patiënten die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven en zorg elders nodig hebben. Met als resultaat nauwelijks verkeerde bed problematiek.

 • Hartzorg Salland

In het project Hartzorg Salland hebben het Deventer Ziekenhuis, Carinova (VVT instelling)en HCDO (Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken) gezamenlijk een regionaal, transmuraal zorgpad voor telemonitoring van hartfalen-patiënten ingericht. Hierbij wordt met behulp van digitale middelen ondersteuning dichtbij de patiënt thuis gegeven door eerstelijns professionals en worden specialisten uit de tweede lijn alleen ingezet als dat nodig is.

Tab 1 Content
Tab 2 Content
Tab 3 Content
Eric Kroon: “We kennen elkaar al goed in de regio en is vertrouwen. Daardoor kunnen we snel een stap verder, daar zit onze implementatiekracht.”
 • Waar is Wally

Elke huisarts in de regio heeft één aanspreekpunt in het sociale domein. Deze ‘Wally’ kent de wijk en het sociale domein en denkt mee over mogelijkheden én begeleidt de betrokkene via warme overdracht naar passend aanbod in de wijk.

In het ziekenhuis is er ook behoefte aan een ‘Wally’ als schakel met het sociale domein. Patiënten en ook medewerkers zijn ermee gebaat. De doelmatigheid van de inzet verbetert en de horizontale samenwerking brengt nieuwe contacten en mogelijkheden in differentiatie van werk, inzetbaarheid en ontwikkeling.

Tab 1 Content
Desiree Creemers: “In het ziekenhuis is geen primaire preventiepoli voor bijvoorbeeld leefstijl. Onze verpleegkundigen en artsen merken dat patiënten hier juist in het ziekenhuis meer open voor staan. Een Wally denkt met de patiënt mee en verbindt met de juiste hulpverleners in het sociaal domein, bijv. voor leefstijl-ondersteuning. Dat levert betere zorg met betere resultaten zonder extra bureaucratie.”
 • ZCC Deventer

Het Zorg CoordinatieCentrum regelt de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener op het juiste moment voor de acute zorg. Er gaat geen kostbare tijd verloren.. Schaarse zorgmedewerkers worden zo efficiënt mogelijk ingezet én dit alles zonder extra bureaucratie, zonder extra schakels en dichtbij de patiënt waar zorgverleners en zorgorganisaties elkaar kennen. Dit heeft geleid tot kortere wachttijden en een betere doorstroming.

 • Nieuwe ontwikkelingen

Vanuit de gelijkwaardige samenwerking verkent Salland United ook nieuwe ontwikkelingen. In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven opgestart op het gebied van digitale zorg. Denk bijvoorbeeld aan telemonitoring vanuit het ziekenhuis en het inzetten van medicijndispensers en beeldzorg vanuit de thuiszorg. Om deze initiatieven verder op te schalen heeft Salland United de handen in elkaar geslagen om te kijken hoe dit gezamenlijk vanuit een Regionaal Virtueel Zorgcentrum Salland ingericht kan worden.

Tab 1 Content
 Desiree Creemers: “Met het Virtueel Zorgcentrum Salland willen we als ziekenhuis niet voorop staan maar doen we het echt samen met elkaar.”

Transformatie in denken en doen

Het netwerk Salland United werkt aan kwalitatief goede, laagdrempelige en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Samen zorgt het netwerk ervoor dat het gewoon goed geregeld is en blijft in Salland.
Hiervoor is een transformatie nodig in de manier van denken en werken. Bij zorgprofessionals, bij organisaties en bij burgers en patiënten. Eigenlijk zijn volgens Desiree Creemers en Eric Kroon 3 bewegingen nodig die door de genoemde ambities lopen.

 • Beweging naar voren

Echt inzetten op preventie, op jeugd, onderwijs, welzijn, netwerken rondom mensen zelf etc. Een sterke basis voorkomt gezondheidsproblemen en leidt tegelijkertijd tot weerbare burgers die, als er dan toch gezondheidsklachten ontstaan, zelfredzamer blijven.

 • Meer met minder

De zorgvraag stijgt terwijl de beroepsbevolking krimpt. Dat maakt dat er met minder mensen, méér zorg geleverd moet worden. Dat is een uitdaging die vraagt om keuzes maken, anders organiseren en innovaties van zorg. Dat betekent soms ook zorg verplaatsen of vervangen door digitale/innovatieve alternatieven.

 • Niet alles is zorg

Het gaat om aandacht voor alle leefdomeinen, voor gezondheid, en nu ligt de focus nog te vaak op het medische domein. Dat geldt voor de zorgprofessionals; breder kijken, wat kan iemand nog wel, wat wil en kan iemand zelf. Maar het geldt ook voor burgers/patiënten; wat kan je zelf doen, wat kan de omgeving. En het begrip dat niet alles wat kan medisch gezien, ook nodig is (passende zorg). We moeten allemaal anders kijken naar zorg zodat de beschikbare tijd en capaciteit beschikbaar blijft voor diegenen die dat het meest nodig hebben.

Lees meer over