VIPP 5 regeling gewijzigd voor module 1 en 3

VIPP

De VIPP 5-regeling is voor module 1 en 3 op een aantal punten aangepast. De aangepaste regeling is op 19 mei 2023 gepubliceerd in de Staatscourant en gaat per datum van publicatie in. Tegelijkertijd met de wijzigingen in de regeling zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de beoordelingsmatrix en het VIPP 5 Handboek.

VIPP 5 logo

Module 1 – 5% PGO gebruik

Eén van de normen in module 1 is dat een instelling moet kunnen aantonen dat tenminste 5 % van haar patiënten gebruik maakt van een PGO. Het toetsingscriterium voor de norm PGO-gebruik ‘tenminste 5% van het aantal patiënten etc.’ is aangepast.  De norm luidt nu: De instelling toont aan dat ten minste 5% van het aantal patiënten van 16 jaar en ouder dat een DBC-relevant contactmoment heeft gehad met de instelling, een opvraging doet via zijn of haar PGO (unieke opvragingen). Indien de instelling dit niet kan aantonen, toont de instelling aan dat ernaar is gestreefd om deze norm van 5% te behalen. Voor instellingen die een patiëntenpopulatie hebben die voor 90% bestaat uit patiënten tot en met 18 jaar, geldt deze norm niet.

Met deze wijziging wordt nog steeds gestreefd naar tenminste 5% PGO gebruik, maar wordt de mogelijkheid geboden om aan te tonen welke inspanning de instelling heeft geleverd om het gebruik van een PGO onder patiënten te stimuleren, indien de 5% niet wordt gehaald. Mocht een instelling een audit uitgevoerd hebben voor de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling en de 5% niet behaald hebben, dan kan voor dezelfde periode een heraudit worden uitgevoerd. In deze heraudit moet dan aan de auditor worden getoond welke inspanning is geleverd om de 5% te halen, zoals een verslag van de uitgevoerde activiteiten, een opgesteld communicatieplan of het laten zien van de gebruikte communicatiematerialen. Hierdoor kan de instelling alsnog een beroep doen op de gewijzigde norm.

Als een instelling de norm van  5% wel haalt, is het tonen van de aantallen en de berekening in het auditrapport voldoende. De instelling hoeft dan niet aan te tonen welke inspanning er is geleverd om de 5% te halen.

Module 3

De deadline voor module 3 is verschoven naar 31 december 2023.

Met module 3 van de regeling wordt toegewerkt naar uitwisseling en hergebruik van de BgZ tussen zorginstellingen. Module 3 richt zich op technische gereedheid en het aantonen van gebruik in de praktijk. Indien een instelling de BgZ en relevante correspondentie uitsluitend uitwisselt met andere instellingen die niet op dezelfde zorginfrastructuur zijn aangesloten als de instelling, wordt niet getoetst op deze norm.

Ondersteuning voor deelnemers VIPP 5

Het programmabureau van VIPP 5 ondersteunt de deelnemende instellingen bij het behalen van de doelstellingen van het VIPP 5-programma. De aangepaste regeling, beoordelingsmatrix en het handboek zijn gepubliceerd op de website van DUS-I.

Heeft u een inhoudelijke vraag over het VIPP 5-programma, mail dan naar:

Lees meer over