Factsheet over transformatiegelden

Nieuws

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten zorg gezamenlijk werken aan passende zorg: zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Om de transformatieplannen mogelijk te maken, stelt het ministerie van VWS €2,8 miljard transformatiemiddelen beschikbaar. De NVZ en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben een factsheet (pdf) gemaakt over het aanvragen van deze transformatiemiddelen.

Impactvolle transformaties 

Zorgorganisaties kunnen transformatiegelden aanvragen bij de zorgverzekeraars voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen uit het IZA. Het belangrijkste criterium is dat het hierbij gaat om ‘impactvolle transformaties’. Dit zijn initiatieven die substantiële impact hebben op één van de volgende voorwaarden: 

  • Het zorggebruik in de zorgverzekeringswet;
  • Regionale en/of landelijke herverdelingsvraagstukken;
  • De inzet van personeel;
  • De omvang van zorgvastgoed.

Om te toetsen of deze transformatieplannen inderdaad voldoen aan deze criteria en daarmee aan de doelstellingen van het IZA, is een beoordelingskader opgesteld. De NVZ en de FMS geven in de factsheet Transformatiemiddelen (pdf) een toelichting op dit beoordelingskader en het proces dat moet worden doorlopen bij de aanvraag van de transformatiegelden. 

Voor nieuwe en lopende projecten

In de regio’s wordt momenteel hard gewerkt aan het opstellen of herijken van een regiobeeld. Vanuit het regiobeeld stelt iedere regio een regioplan op, met de belangrijkste opgaves voor de komende jaren. Voor transformatieplannen die volgen uit het regioplan, of vooroplopen op het regioplan, kunnen transformatiegelden worden aangevraagd. Ook zorgtransformaties die de afgelopen jaren zijn ingezet, en die al werden gefinancierd met transformatiemiddelen uit het Hoofdlijnenakkoord 2019 - 2022, komen mogelijk in aanmerking. Voor deze initiatieven geldt een verkorte procedure, de zogenaamde ‘snelle toets’. De zorgverzekeraar beoordeelt per aanvraag of het ingediende transformatieplan in aanmerking komt. 

Regioplannen en transformatiegelden

De informatie over het aanvragen van transformatiegelden is samengevat in de factsheet Transformatiegelden (pdf). Meer weten over het opstellen van regioplannen en transformatieplannen? Bekijk dan de eerder gepubliceerde factsheet Criteria voor het opstellen van regiobeelden en regioplannen en de factsheet Regionale samenwerking.