“Groot onderhoud nodig voor bekostiging van de zorg”

Nieuws

Op 3 juli overhandigde NVZ-voorzitter Ad Melkert het dialoogdocument ‘passende bekostiging’ aan Geranne Engwirda van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Dit moment vormt het startschot voor de dialoog die de NVZ op gang wil brengen over bekostiging van de ziekenhuiszorg.  

Ziekenhuizen, revalidatie- en categorale instellingen dragen bij aan transformatie van zorg. Die transformatie is noodzakelijk omdat het aantal patiënten stijgt en de druk op de medische zorg toeneemt. Alle zorgpartijen dragen bij aan deze transformatie en hebben daarover afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord.  

Overhandiging dialoogdocument Passende bekostiging
Vincent Pelgröm, Geranne Engwirda, Ad Melkert en Ymke Fokma

Passende zorg moet lonen 

Ziekenhuizen zetten zich in voor het leveren van passende zorg voor de patiënt. De bekostiging van de zorg sluit hier momenteel echter nog onvoldoende bij aan. Inzet op passende zorg leidt op dit moment nog te vaak tot financiële risico’s, die ziekenhuizen niet kunnen dragen. De wil tot veranderen is er. Het systeem van bekostiging moet hierbij aansluiten.  

Ad Melkert: “Bij de bekostiging van passende zorg past geen ‘one size fits all’-denken. We weten al lang dat chronische zorg iets anders is dan de zorg rond planbare, veelvoorkomende ingrepen. En dat acute zorg niet te vergelijken is met complexe netwerkzorg bij kanker. Net zoals deze zorgtypen verschillen, zou ook de bekostiging ervan moeten verschillen. Wij pleiten voor ‘groot onderhoud’ aan het bekostigingsmodel met als doel dat passende zorg wordt beloond in combinatie met het zeker stellen van regionale beschikbaarheid. ” 

“De NZa stelt graag samen met de NVZ en vertegenwoordigers van andere zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars een meerjarenagenda op om te zorgen dat bekostiging de transformatie in de zorg stimuleert,” zegt Geranne Engwirda, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa. “We zien mooie initiatieven die bekostiging verdienen. Initiatieven die bijdragen aan toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg willen wij graag opschalen en bekostiging kan dit ondersteunen. Dit maakt de transformatie van de zorg niet meer vrijblijvend.” 

Korte en lange termijn 

De NVZ doet in het dialoogdocument Passende bekostiging voorstellen voor aanpassingen van de bekostigingssystematiek. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende zorgtypen en worden voorstellen voor zowel de korte- als lange termijn gedaan. Zo past bij acute zorg beschikbaarheidsbekostiging, die nodig is voor het beschikbaar houden van voorzieningen die specifiek in acute situaties nodig zijn. De NVZ realiseert zich dat het aanpassen van de bekostiging een langere tijd in beslag zal nemen. In de tussentijd helpt het als verzekeraars en zorginstellingen meerjarige afspraken maken en dat en congruent gecontracteerd wordt om de beweging in gang te brengen. 

Samen optrekken

Het dialoogdocument is een dynamisch document, bedoeld  om met andere organisaties in de zorg te bespreken. Op basis van de gesprekken kan worden bepaald of de visie moet worden aangescherpt en hoe partijen samen kunnen optrekken. Het uiteindelijke doel is om afspraken te maken met VWS en zorgverzekeraars over het aanpassen van de bekostigingssystematiek, zodat deze beter aansluit bij het leveren van passende zorg. 

Afbeelding
NVZ infographic passende bekostiging
Lees meer over