Ad Melkert over advies RVS: ‘Acute zorg buiten mededingingswet is een eerste stap.’

Nieuws

Het advies van de Raad voor de zorg en Samenleving (RVS) om de concurrentie in delen van de zorg ondergeschikt te maken aan samenwerking en afstemming ziet de NVZ als een eerste stap. Voorzitter Ad Melkert steunt de hoofdlijn van het advies en dringt aan op een verdere doorwerking. NVZ-voorzitter Melkert: ‘Naast de huisartsenzorg en de wijkverpleging adviseert de RVS ook de acute zorg uit concurrentiesfeer te halen. Dat is een goede en noodzakelijke eerste stap. Het is onvermijdelijk dat er nu ook doorgepakt wordt naar de bredere ziekenhuiszorg.’

RVS zorgstelsel-illustratie

Samenwerken zonder belemmering

Het RVS-advies raakt aan het pleidooi van de NVZ-voorzitter op 24 april j.l. bij BNR-nieuwsradio om de mededingingswet voor de zorgsector dus ook voor ziekenhuizen tijdelijk buiten werking te stellen. ‘We moeten zonder belemmering kunnen samenwerken in de hele zorg om het IZA goed uit te kunnen voeren. Je kunt de eis tot samenwerking aan de ene kant niet waarmaken als er aan de andere kant wordt gezegd dat je moet concurreren. Het is onduidelijk of dat samenwerken wel mag van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Veel zorgorganisaties zijn hier onzeker over en dat remt de innovatie. We blijven hier aandacht voor vragen in het verlengde van dit RVS-advies.’

Productieprikkel aanpakken

Melkert hield kort geleden tijdens de uitzending bij BNR ook een pleidooi om de ‘productieprikkel’ uit het zorgsysteem te halen. ‘De patiënt moet weer voorop,’ bepleit de NVZ-voorzitter. ‘Het Maasstad Ziekenhuis bijvoorbeeld heeft een ‘waardegedreven’ zorgcontract afgesloten. Zorgverzekeraars betalen het Maasstad Ziekenhuis een vaste vergoeding voor zorg, onafhankelijk van het aantal uitgevoerde behandelingen. Maar er is als bonus ook een prestatiebeloning afgesproken voor het behalen van doelstellingen, zoals de inzet van thuismonitoring en een digitaal consult. Patiënten hoeven dan niet extra naar het ziekenhuis te komen, want ze worden thuis goed gemonitord. Er wordt waarde toegevoegd aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. En dat is nu juist waar de RVS op wijst. Deze drie waarden staan zwaar onder druk en die druk moet eraf.’

Versterking van de regionale samenwerking

De RVS uit haar zorgen over het afnemen van de toegang tot zorg. ‘Zo neemt het aantal huisartsenpraktijken dat geen patiënten meer kan aannemen toe en zijn spoedei­sende hulpen op bepaalde locaties – voor bepaalde tijd – gesloten,’ zo beschrijft het advies. Melkert: ‘De eerste lijn moet blijvend ondersteund worden om het aantal ouderen met een zorgvraag goed op te kunnen vangen door meer regionale samenwerking De Tweede Kamer kan deze versterken door de minister te vragen de toekenning van transformatiemiddelen aanzienlijk te vereenvoudigen en toe te snijden op de zware opgave om tijdens de verbouwing van het stelsel de passende zorg voor de patiënt ongehinderd te kunnen voortzetten. De zorgvraag blijft toenemen en daarop moeten we sneller kunnen inspelen zonder onnodige bureaucratie of concurrentie. ‘Het is belangrijk dat de aanzet tot een vernieuwd stelsel passend is bij de opgaven waar we in de regio voor staan. Als je meer vrijheid in regelruimte krijgt, kunnen de zorgpartijen een koppeling maken naar de regiobeelden en -plannen. Die kan je dan vertalen naar de (regionale) contractering met zorgverzekeraars’, aldus Melkert.

Lees het artikel en luister naar een uitsnede van het gesprek met BNR (8 min.)

Beluister het hele gesprek met BNR's big five van 24 april 2023 (45 min.)

Lees meer over