Juiste zorg op de juiste plek

Om zorg van hoge kwaliteit beschikbaar te houden - nu en in de toekomst - is het nodig om meer samen te werken. Oftewel, samenwerken om de juiste zorg te realiseren op de plek en de manier die het beste past bij de patiënt. Dat doen de ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen niet alleen, maar samen met andere zorgaanbieders en organisaties in het sociaal domein, landelijk en regionaal. 

In iedere regio is een regiobeeld opgesteld om in kaart brengen wat de zorgbehoefte is in de toekomst. Het is nu zaak om van regiobeelden te komen tot regioplannen. Wat zeggen de regiobeelden ons, en hoe gaan zorginstellingen en gemeenten daadwerkelijk samen de zorg bieden die nodig is? Ziekenhuizen en categorale instellingen nemen hierin hun rol door het inbrengen van kennis, expertise en organisatiekracht.  

Om samenwerking te realiseren, is een goede bestuursvorm in de regio nodig, evenals passende bekostiging en moeten belemmeringen voor domeinoverstijgende samenwerking worden weggenomen. Daar werkt de NVZ aan, samen met haar leden,  andere brancheverenigingen en VWS.  

Juiste zorg op de juiste plek staat als beweging niet op zichzelf, maar is onderdeel van passende zorg. Passende zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte.  

Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen geven vorm aan passende zorg, door te werken aan een integraal en domeinoverstijgend zorgaanbod. Zoals medisch specialistische zorg thuis, aandacht voor preventie, intercollegiale samenwerking met huisartsen, wijkverpleging en paramedici en de inzet van digitale zorg. 


Integraal zorgakkoord 

De NVZ werkt in het Integraal Zorgakkoord samen met andere partners aan passende zorg. Hier is een werkagenda opgenomen gericht op het versnellen van juiste zorg op de juiste plek. Deze afspraken gaan over samenwerking in de regio, beschikbaarheid van de acute zorg en spreiding en concentratie van zorg. 

Doelstellingen 

De NVZ streeft naar het bevorderen van juiste zorg op de juiste plek. Onze inzet op hoofdlijnen:  

  1. Integraal en domeinoverstijgend zorgaanbod. Partijen in de regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een passend, samenhangend en toekomstbestendig zorg- en ondersteuningsaanbod. Zowel binnen het zorgdomein als het gemeentelijk domein.  

  1. Afspraken op basis van regioplannen. Partijen bepalen gezamenlijk welke vraagstukken met prioriteit worden opgepakt in de regio, door wie en op welke manier.  

  1. Heldere governance. Samenwerken betekent ook goede afspraken maken. Over ieders bijdrage, opvolging en monitoring. In de regio worden hierover vooraf duidelijke afspraken gemaakt.  

  1. Passende bekostiging. Samenwerken wordt nu nog vaak bemoeilijkt doordat de zorg en ondersteuning wordt bekostigd uit verschillende stelselwetten. Ook voor  nieuwe zorgvormen is nog niet altijd de juiste bekostiging beschikbaar. De NVZ zet zich in voor een systeem dat samenwerking en innovatie stimuleert.  


Meer weten? 

Op de volgende plekken vindt u meer informatie over de standpunten en activiteiten van de NVZ op het gebied van passende zorg: 

Contact
Afbeelding
Miranda Kingma

Miranda Kingma

programmamanager Zorg in de regio
m.kingma@nvz-ziekenhuizen.nl