Aangepaste Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie

Nieuws

In februari dit jaar heeft de NVZ samen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) de Handreiking ‘Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie’ uitgebracht. De handreiking biedt goede handvatten om te komen tot interne afspraken over transparantie van financiële relaties met de industrie en de besteding van deze middelen. Nu is er een tweede herziene 2.0-versie beschikbaar waarin een aantal belangrijke aanpassingen zijn doorgevoerd. Een belangrijke stap hierbij is dat de handreiking nu ook wordt onderschreven door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Daarnaast zijn er aanbevelingen opgenomen voor wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd door de industrie.

Bloeddruk meten

Het is belangrijk dat zorgprofessionals zich houden aan de geldende regels voor financiële relaties met leveranciers van medische hulpmiddelen en farmacie. De handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie is ontwikkeld om de governance van deze financiële relaties te ondersteunen. Hiermee wordt een wederzijdse transparantie tussen ziekenhuis en zorgprofessionals gerealiseerd. 

Toelichting herziene handreiking

De handreiking is gericht op de inrichting van de interne governance ten aanzien van sponsoring en dienstverlening, waaronder ook wetenschappelijk onderzoek valt dat betaald wordt door de industrie. Financiering van wetenschappelijk onderzoek door de industrie is toegestaan voor zover het dienstverlening of sponsoring betreft. Betalingen onder een andere titel (een ander doel dan dienstverlening of sponsoring) zijn in strijd met het verbod op gunstbetoon. Indien voor WMO-plichtig onderzoek de interne governance al goed is ingericht, dan hoeft er geen aparte registratie in het kader van deze handreiking te worden opgesteld. 
 
Met deze handreiking laten de NVZ, FMS en NFU zien dat interne transparantie over financiële relaties tussen zorgprofessionals en de industrie belangrijk is en dat we daarin als veld zelf het voortouw nemen. De basis voor deze zelfregulering zijn de Gedragscodes Medische Hulpmiddelen (GMH) en de 
Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR), zoals de handreiking ook aangeeft. Het voorkomen van ongewenste beïnvloeding (gunstbetoon) blijft belangrijk, waarbij maximale transparantie het uitgangspunt is. De regels in de gedragscodes GMH en CGR behoeven in dit verband nog enige doorontwikkeling. Met de handreiking als nadere uitwerking van deze zelfregulering willen we bereiken dat aanvullende wetgeving wordt voorkomen.

Download de Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie, versie 2.0 (pdf).

Hoofdlijnen handreiking

Zowel raden van bestuur als zorgprofessionals krijgen door de aanbevolen acties:

  • Inzicht in de financiële stromen in eigen huis, waardoor zij hier sturing aan kunnen geven. Deze sturing vindt plaats op basis van interne afspraken en een heldere procesinrichting. 
  • De handreiking bevat concrete adviezen om tot wederzijds inzicht in financiële stromen te komen en een integraal integriteitsbeleid te implementeren.
  • In de handreiking wordt een aantal goede praktijkvoorbeelden beschreven, zoals de rol van inkoop bij het proces en het gebruik inkoopvoorwaarden.
  • Daarnaast wordt een voorbeeldverklaring van nevenwerkzaamheden en -inkomsten toegevoegd voor alle leden van de medische staf, dus voor zowel vrij beroepsbeoefenaren als voor medisch specialisten in dienstverband. 
  • In de handreiking zijn aanbevelingen opgenomen voor wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd door de industrie.