Passende Bekostiging

De organisatie van de zorg verandert. Denk aan het versterken van regionale samenwerking, digitalisering van de zorg en het leveren van zorg in netwerkverband. De bestaande bekostiging sluit hier niet altijd goed op aan. Aanpassing van de bekostiging kan de beoogde transformaties faciliteren en versnellen.   

De NVZ maakt in de visie op bekostiging onderscheid tussen 4 verschillende zorgtypen: voor acute zorg, electieve zorg, chronische zorg en bovenregionaal georganiseerde zorg. Middels de bekostigingssystematiek dienen voor ieder zorgtype de financiële prikkels zo gesteld te worden dat passende zorg wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit kan betekenen dat er voor ieder zorgtype een andere vorm van bekostiging nodig is.  

Zo leent acute zorg zich bijvoorbeeld niet voor marktwerking. Omdat beschikbaarheid een belangrijk vereiste is voor de acute zorg is een vorm van bekostiging op basis van beschikbaarheid op zijn plaats. Bij electieve zorg gaat het om het toevoegen van waarde voor de patiënt. Daarbij is bekostiging op uitkomsten in plaats van verrichtingen gewenst. Voor chronische zorg kan een vorm van populatie-, regio- of abonnementsbekostiging, met een centrale rol voor preventie, het leveren van passende zorg faciliteren. De bekostiging van bovenregionale zorg, tenslotte, zal zich gaan richten op de netwerken en de waardebijdrage van alle spelers binnen het netwerk.  

Daarnaast moet er voldoende oog  zijn voor compensatie van tijdelijke transformatiekosten in de bedrijfsvoering en investeringen in digitalisering en verduurzaming. Bijvoorbeeld om de juiste beweging op gang te brengen. Of ter compensatie van frictiekosten bij afstoten van activiteiten, vastgoed of personeel.   

Integraal zorgakkoord 

 In het integraal zorgakkoord hebben de NVZ, VWS en de andere veldpartijen afspraken gemaakt over passende bekostiging. Belangrijk is dat de NZa samen met het Zorginstituut werkt aan betaaltitels en bekostigingssystematiek die gericht is op het stimuleren van passende zorg. Dit proces wordt samen met aanbieders en verzekeraars vormgegeven. 

Doelstellingen 

De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen voor passende bekostiging in de zorg. Onze inzet op hoofdlijnen:  

  1. Passende bekostiging voor verschillende typen zorg, die aansluiten bij het doel van de zorg. Beschikbaarheid van acute zorg, kwaliteit van electieve zorg en integrale aanpak van chronische en bovenregionaal georganiseerde zorg  

  1. Compensatie van transformatiekosten. Om de transitie naar de nieuwe manier van zorg mogelijk te maken zet de NVZ zich in voor het verkrijgen van financiering hiervoor.  

  1. Een aparte financieel kader voor dure geneesmiddelen, oncologie en preventie. Op deze manier blijft zicht op de uitgaven en besparingen op deze onderdelen. 

  1. Congruent gedrag van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars dienen binnen de regio de zorg zo veel mogelijk gelijkgericht in te kopen en gebruik te maken van dezelfde bekostigingssystematiek. 

Contact
Afbeelding
Tom Ponjee

Tom Ponjee

manager Strategie & Communicatie
t.ponjee@nvz-ziekenhuizen.nl