Geboortezorg

Dagelijks staan zorgverleners in en buiten het ziekenhuis klaar om de zwangere vrouw te begeleiden en om baby’s een goede start te geven. Echter in internationaal perspectief scoort Nederland middelmatig. Daarom werken we werken al vele jaren aan verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg. Intensivering van de samenwerking tussen de verschillende eerste- en tweedelijnszorgverleners, is een belangrijk aangrijpingspunt ter verbetering. Zo zijn er in de buurt van ziekenhuizen VSV’s (Verloskundige samenwerkingsverbanden) georganiseerd en is er een Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) vastgesteld. Een belangrijk element betreft de bekostiging van zorg. De NZa heeft in 2018 een experimentregeling mogelijk gemaakt voor integrale bekostiging van de geboortezorg. Op basis van deze regeling zijn in een aantal regio’s verloskundigen, gynaecologen en kraamzorgorganisaties een samenwerking aangegaan in de vorm van een Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO).   

Begin 2022 heeft VWS besloten de experimentregeling van de NZa om te zetten naar reguliere bekostiging. Daardoor zijn voor de geboortezorg twee mogelijkheden: integrale- en monodisciplinaire bekostiging. Er worden dus twee parallelle sporen bewandeld om te komen tot een passende bekostiging voor de geboortezorg.    


Integraal zorgakkoord  

In het Integraal Zorgakkoord hebben de NVZ, VWS en de andere veldpartijen afspraken gemaakt die raken aan de geboortezorg. Acute verloskunde kan volgens het zorgakkoord het beste integraal worden bezien en in samenhang worden geleverd en gefinancierd, zeker met oog op de uitdagingen van capaciteit en beschikbaarheid die ook de geboortezorgsector kent. Dit vraagt om intensieve samenwerking in de geboortezorgketen. In het ROAZ vindt overleg plaats om de benodigde geboortezorg in een regio te coördineren en de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk in te zeten.  

 

Doelstellingen  

 De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor een gezonde arbeidsmarkt in de zorg. Onze inzet op hoofdlijnen:   

  1. Toekomstige ontwikkelingen in de geboortezorg moeten altijd in het belang staan van de beste zorg voor de patiënt. Nederland scoort momenteel nog middelmatig op de internationale ladder van babysterfte. De NVZ werkt samen met de partners in de geboortezorg om deze resultaten te verbeteren. Wij mogen van Nederland ook met betrekking tot de geboortezorg resultaten verwachten, die passen bij onze internationaal hoogstaande gezondheidszorg.   


  2. De NVZ is van mening dat intensivering van de samenwerking tussen geboortezorgpartijen de kwaliteit van de geboortezorg bevordert met als resultaat dat Nederland ook wat betreft de babysterfte behoort tot de beste zorg ter wereld. Het gaat daarbij om:   

  •  gezamenlijke organisatie van de geboortezorg   
  •   integrale dossiervorming en gegevensuitwisseling  

  •   actieve invoering van de geboortezorgstandaard   
     

  1. Het instrument van integrale bekostiging is zeker een middel om samenwerking te bevorderen; het traject dat dit voorjaar door de minister in gang is gezet is (in de visie van de NVZ) een belangrijk stap voorwaarts. Het is daarnaast aan partijen, landelijk én lokaal, om de geboortezorg in Nederland op een hoger plan te krijgen, door in te zetten op niet-vrijblijvende samenwerking tussen de professionals die zorg verlenen aan moeder en (het ongeboren) kind.   

   

Meer weten?  

Op de volgende plekken vindt u meer informatie over de standpunten en activiteiten van de NVZ op het gebied van geboortezorg: