Dure geneesmiddelen

Innovatieve geneesmiddelen vergroten de behandelmogelijkheden en dragen bij aan betere kwaliteit van leven en genezing van ernstige ziekten. Tegelijkertijd nemen de kosten voor dure geneesmiddelen al jaren toe. De NVZ zet zich samen met haar leden in om innovatieve geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar te houden.   

De kosten stijgen door de komst van nieuwe, vaak dure medicijnen en het groeiend aantal patiënten dat hiervan gebruik maakt. Ziekenhuizen merken hiervan direct de gevolgen. Een steeds groter deel van het ziekenhuisbudget wordt namelijk besteed aan dure geneesmiddelen. De verwachting is dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen in de toekomst blijven stijgen. Met name geneesmiddelen waar een patent op rust – ook wel nieuwe specialités genoemd -  drijven de uitgaven flink op. Hiermee blijven steeds minder middelen over voor andere uitgaven die nodig zijn in de zorg.   

Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorgprofessionals hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om dure geneesmiddelen gepast en doelmatig in te zetten en scherp in te kopen. De rol van het ministerie van VWS is om partijen daarbij te ondersteunen. Dit kunnen zij doen door/Dit doen zij door te zorgen voor een passend financieel kader en een goed werkend systeem, dat zorgt voor een balans tussen snelle toegang en maatschappelijk aanvaardbare prijzen.    


Integraal zorgakkoord  

Om de betaalbaarheid en toegankelijkheid te borgen, zijn op meerdere fronten maatregelen nodig. In het integraal zorgakkoord hebben de NVZ, VWS en de andere veldpartijen hierover afspraken gemaakt. Die gaan over pakketbeheer, gepast gebruik van dure geneesmiddelen, beheerste instroom en aanpak van hoge prijzen en marktfalen.    

  

Doelstellingen  

De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor een goed beleid rondom geneesmiddelen. Onze inzet op hoofdlijnen:   

  1. Een passend financieel kader. De NVZ wil dat er maatregelen worden genomen om de verdringing van andere zorg door dure geneesmiddelen te stoppen. Bijvoorbeeld door een apart financieel kader.  

  1. Stringent pakketbeheer. Bij de toelating en herbeoordeling van geneesmiddelen moet kritisch gekeken worden naar de kosten en de effectiviteit.    

  1. Werken aan beheerste instroom. Bij de instroom van geneesmiddelen in het pakket moeten er goede afspraken  worden gemaakt over de prijs, kwaliteit en gepast gebruik.  

  1. Nieuwe instrumenten inzetten bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Bij onzekerheid van de effectiviteit hoort het financiële risico te liggen bij de fabrikant.    

  1. Gepast gebruik van dure geneesmiddelen. Stimuleren van initiatieven om doelmatiger om te gaan met de inzet van dure geneesmiddelen. Uiteraard met het uitgangspunt dat de kwaliteit behouden blijft.  

  1. Versterken samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, rondom inkoop, gepast gebruik en beheerste instroom.   

  1. Maatregelen gericht op aanpak hoge prijzen en marktimperfecties . Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van misbruik van patenten en monopolieposities die leiden tot onaanvaardbare hoge prijzen. Hierbij doen wij een beroep op de NZa, ACM en VWS.  

  

Meer weten?  

 Op de volgende plekken vindt u meer informatie over de standpunten en activiteiten van de NVZ op het gebied van dure geneesmiddelen: 

 

Contact
Afbeelding
Bart Cramers

Bart Cramers

programmamanager Inkoop Dure Geneesmiddelen
b.cramers@nvz-ziekenhuizen.nl