Acute zorg

In de acute zorg moet elke burger kunnen rekenen tijdige en passende zorg. De spoedzorgketen staat echter onder druk. Deze keten bestaat uit onder andere ambulancediensten, huisartsen, acute wijkverpleging, ziekenhuizen (SEH/IC/OK) en acute verloskunde. De druk ontstaat, omdat de zorgvraag toeneemt, bijvoorbeeld door meer kwetsbare ouderen, krapte op de arbeidsmarkt, strengere kwaliteitseisen, afname van het aantal SEH-afdelingen en centra voor acute geboortezorg en het plafond voor financiële middelen.  

In de huidige organisatie van de acute zorg vindt de juiste zorg niet altijd plaats op de juiste plek. Er is nog steeds onnodig gebruik van SEH’s en ziekenhuisbedden, waardoor de keten verstopt raakt. Daarnaast ervaren huisartsen en wijkverpleging uitdagingen in de avond, nacht en weekenden.  

Recent, tijdens de coronacrisis, is de fijnvertakte infrastructuur van de acute zorg en daaraan gekoppelde klinische capaciteit van onschatbare waarde gebleken. Desondanks was de beschikbare piekcapaciteit niet toereikend om naast de toename van de acute COVID-19-zorg ook de reguliere zorg volledig in de lucht te kunnen houden.   

De ervaringen tijdens de COVID-19-crisis onderstrepen dat (her)inrichting van de acute zorg niet apart kan worden gezien van de inrichting en ontwikkelingen van de overige ziekenhuiszorg en ketenzorg.   


Integraal Zorgakkoord  

De NVZ werkt in het Integraal Zorgakkoord samen met andere partners aan de acute zorg. Hier is een werkagenda opgenomen gericht op het verbeteren van de organisatie in de acute zorg. Deze afspraken gaan over het voorkomen van de acute zorgvraag, de kwaliteit van acute zorg en de samenwerking in de keten.  


Doelstellingen  

De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor een gezonde organisatie van de acute zorg. Onze inzet op hoofdlijnen:   

  1. Regionale oriëntatie en governance. De NVZ pleit ervoor te werken vanuit een lokaal gedragen regio-opgave in Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-verband, waarin de ontwikkeling van de zorgvraag in de betreffende regio is meegenomen.   

  1. Verstevigen van de samenwerking in de acute keten. Patiënten moeten zo veel mogelijk thuis ondersteuning en zorg ontvangen of dichtbij huis een behandeling kunnen krijgen. Om dit verder aan te jagen wil de NVZ de integrale samenwerking tussen zorgaanbieders versterken.   

  1. Differentiatie in aanbod van spoedzorg. De NVZ wil samen met de partners in de regio werken aan een landelijk dekkend aanbod van spoedzorg door differentiatie op inhoud, spreiding en beschikbaarheid.   

  1. Concentratie en spreiding van zorg. De NVZ wil het grootste deel van de spoedzorg dat vraagt om expertise en diagnostiek dicht bij huis borgen, onder andere door de banden met ketenpartners te versterken.   

  1. Beschikbaarheid van zorg bekostigen. De acute zorgketen leent zich niet voor marktwerking. In lijn met andere beschikbaarheids-diensten zoals de politie en de brandweer pleit de NVZ voor een bekostiging op basis van beschikbaarheid.  

  

Meer weten? 

 

Contact
Afbeelding
Sjors van Aalst

Sjors van Aalst

beleidsadviseur
s.vanaalst@nvz-ziekenhuizen.nl