Uitgaven dure geneesmiddelen stijgen gemiddeld met €200 miljoen per jaar

Nieuws

De uitgaven aan dure intramurale geneesmiddelen groeien tussen 2021 en 2026 met circa €1 miljard. Dat is gemiddeld 7% per jaar. Dit is 1 van de resultaten in het rapport van Strategies in Regulated Markets (SiRM) (pdf) over de kostenontwikkeling van dure geneesmiddelen tussen 2022 en 2026. 

Veelbelovende, innovatieve geneesmiddelen moeten snel beschikbaar zijn voor patiënten. Dat vinden de NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) belangrijk. Maar een uitgavenstijging van 7% per jaar van deze geneesmiddelen maakt een snelle beschikbaarheid  een uitdaging. Met name geneesmiddelen waar een patent op rust – ook wel nieuwe specialités genoemd -  en de uitbreiding van indicaties drijven de uitgaven flink omhoog. Een steeds groter deel van het ziekenhuisbudget gaat op aan dure geneesmiddelen. Hiermee blijven steeds minder middelen over voor andere uitgaven die nodig zijn in de zorg.

Unieke prognose

Om de uitdaging van beschikbaarheid aan te gaan, hebben de NVZ en de NFU aan SiRM gevraagd om een onderbouwde prognose te maken van de uitgavenontwikkeling van dure geneesmiddelen voor de jaren 2022-2026. In Nederland is nooit eerder zo’n prognose gemaakt. Het inzicht dat nu is verkregen, helpt bij het begroten van de uitgaven en bij het maken van actieplannen om de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden. Over de bevindingen in het rapport gaan de NFU en NVZ met VWS en andere betrokken organisaties in gesprek. Mede in het licht van het te sluiten Integraal Zorgakkoord zijn goede afspraken nodig over de uitgavontwikkeling van dure geneesmiddelen. Om de toekomstige beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de patiënt te borgen en tegelijkertijd de verdringing van zorgverlening te voorkomen.

Breed gedragen

Een klankbordgroep met experts uit ziekenhuizen, umc’s, zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft tijdens dit onderzoek geadviseerd. Ook hebben Dutch Hospital Data (DHD) en de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut input geleverd. Met als resultaat dat het onderzoek breed wordt gedragen in de zorg.

Bekijk het rapport van SiRM (pdf) en de bijlage bij het rapport (pdf).