Oproep NVZ aan nieuw kabinet: ‘Geef de zorgsector meer slagkracht’

Nieuws

Reactie NVZ op het hoofdlijnenakkoord

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt het een goede zaak dat de zorg een van de hoofdthema’s is in het akkoord op hoofdlijnen tussen de vier fracties van PVV, VVD, NSC en BBB. De NVZ is benieuwd naar de verdere uitwerking ervan door het nieuwe kabinet in een regeringsprogramma en wil daar graag mede invulling aan geven. De brancheorganisatie voor algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale zorginstellingen pleit ervoor dat de zorgsector meer ruimte krijgt om te investeren in personeel, duurzaam te transformeren en mee te groeien met de zorgvraag van patiënten. 

NVZ-voorzitter Ad Melkert: “De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Wij roepen de formerende partijen op om in de uitwerking van het akkoord de zorg meer slagkracht te geven. Het water staat ook vele ziekenhuizen tot aan de lippen. Investeringen om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden, blijven onverminderd noodzakelijk.”

Arbeidsmarkt

Volgens Melkert is het van groot belang dat we zorgprofessionals behouden voor de sector. “Zorgprofessionals staan elke dag weer klaar voor ons allemaal. Zij verdienen onze aandacht en steun. Daarom vragen wij aan de formerende partijen om bij de verdere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord extra loonruimte vrij te maken voor middeninkomens in de zorg. Daarop is ook eerder door de SER aangedrongen. De bezuiniging in het hoofdlijnenakkoord op het Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ)-programma, is daarmee in strijd en wij dringen aan op herziening van dit voornemen.”

Investeringsruimte

Daarnaast zal het kabinet in de uitwerking van het akkoord oog moeten hebben voor de huidige, steeds kleinere investeringsruimte van ziekenhuizen. Melkert: “De NVZ hecht grote waarde aan het verder invulling geven aan, en het voortbouwen op het IZA. Tegelijkertijd zien we dat de voorgestelde nulgroei voor ziekenhuizen op gespannen voet staat met de gevolgen van de halvering van het eigen risico, de bezuinigingen op de publieke gezondheid, de duurzaamheidsagenda en de algehele stijgende zorgvraag omdat er steeds meer ouderen zijn. Ziekenhuizen staan financieel al onder zware druk en investeringen zijn cruciaal om de ziekenhuiszorg duurzaam te kunnen transformeren. Een aanpassing van de bekostiging die passende zorg beloont, hoort daarbij.”

Digitalisering en regionale samenwerking

Andere opvallende punten in het hoofdlijnenakkoord zijn volgens de NVZ de ambities van de formerende partijen op digitalisering en de samenwerking in de regio. Het hoofdlijnenakkoord spreekt van het realiseren van een veilig, decentraal vormgegeven elektronisch patiëntendossier. De NVZ onderschrijft dat het inderdaad van groot belang is om door te werken aan een landelijk dekkend netwerk, eenheid van taal en de generieke functies. Daartoe is in de afgelopen periode een goede aanzet gegeven door de IZA-partijen. Het doel is om gegevensuitwisseling tussen zorgverleners mogelijk te maken met zo min mogelijk administratieve lasten en respect voor privacy.

Op het gebied van samenwerking willen de formerende partijen dat er goede regionale afspraken worden gemaakt tussen ziekenhuizen over bereikbaarheid bij acute zorg in de buurt en het behoud van streekziekenhuizen. De leden van de NVZ werken reeds aan het versterken van de samenwerking in de regio. Wij vragen de coalitiepartijen om waar te maken dat alle capaciteit die momenteel beschikbaar is, behouden blijft en op een goede manier wordt ingezet in regio’s en zorgnetwerken. Het is een goede zaak dat gekeken wordt naar een alternatieve bekostigingsvorm voor de spoedzorg, met als uitgangspunt dit buiten de marktwerking te houden.