IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend

Nieuws

Vandaag ondertekenden minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de IZA-partijen, waaronder de NVZ, in Den Haag het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. Optimale uitwisseling van patiëntgegevens is onmisbaar voor passende zorg. Zorg dichtbij de patiënt, georganiseerd met zorgaanbieders in de regio en met regie voor de patiënt is alleen mogelijk als gegevens beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn, met inachtneming van privacyregels en dataveiligheid.

IZA ondertekening 22 jan

NVZ-voorzitter Ad Melkert: “Dit akkoord is essentieel voor het welslagen van het IZA en daarmee voor het betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit houden van de zorg. Ziekenhuizen worden steeds meer open ziekenhuizen, die intensief samenwerken met huisartsen, thuiszorgorganisaties, de geestelijke gezondheidszorg en andere zorgverleners in de regio. Als je zo intensief met elkaar samenwerkt, moet je ook afspraken maken om het verzamelen en uitwisselen van zorggegevens te standaardiseren. Bovendien helpen deze afspraken bij de uitdagingen die we hebben op de arbeidsmarkt: ze vergroten de capaciteit van zorgprofessionals.”

Hybride zorgpaden voor thuismonitoring

Een goed voorbeeld van het belang van gegevensuitwisseling is de samenwerking tussen Rivas en de huisartsenvereniging Huisarts en Zorg Gorinchem. Zij ontwikkelen samen hybride zorgpaden voor thuismonitoring. Een patiënt met bijvoorbeeld COPD hoeft nog maar één app te gebruiken voor huisarts en ziekenhuis. Een team van wijkverpleegkundigen houdt de gegevens in de gaten die de patiënten invoeren in de app. Dit team ziet aan de hand van die gegevens en de fase waarin de behandeling zich bevindt, of bij bijzonderheden de huisarts of het ziekenhuis ingeschakeld moet worden. Dat leidt tot meer gemak voor patiënten, minder ziekenhuisopnames en efficiëntere tijdsbesteding van zorgverleners. Om dat mogelijk te maken, is het nodig dat de huisartsen, het wijkteam en het ziekenhuis over de juiste patiëntgegevens beschikken.

Meer gedetailleerde afspraken

In het Integraal Zorgakkoord werden al afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling. In het akkoord dat vandaag wordt ondertekend, zijn deze afspraken verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld als het gaat om randvoorwaarden: hoe zorgen we dat de systemen dezelfde taal gebruiken? Welke functies moet elk systeem hebben (de zogenaamde generieke functies) om met elkaar te communiceren? En hoe komen we tot een landelijk dekkend netwerk? Met de ondertekening committeren VWS en de zorgpartijen zich aan deze meer gedetailleerde afspraken. Het akkoord voorkomt afwijkende keuzes die landelijke gegevensuitwisseling bemoeilijken of vertragen.