Basiskader Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) vastgesteld

Nieuws

Eind april is in een bestuurlijk overleg tussen VWS en de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld. Dit kader beschrijft de verantwoordelijkheden en bijbehorende taken die bij het VSV zijn belegd en vormt de basis voor de verdere professionalisering van VSV’s.

Achtergrond

De Federatie van VSV’s heeft in 2021 een concept basiskader uitgewerkt waarin de verantwoordelijkheden en taken staan beschreven die door de multidisciplinaire samenwerking op VSV-niveau liggen. Vorig jaar is op initiatief van VWS in verschillende werksessies door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Bo Geboortezorg, de Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Federatie van VSV’s de opgestelde conceptversie van het basiskader besproken en na aanpassingen is het kader vastgesteld.

Inhoud

Het kader beschrijft de minimale set van eisen aan VSV’s die voortvloeit uit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het basiskader is opgebouwd uit vier categorieën verantwoordelijkheden waaruit taken voortkomen die bij een VSV zijn belegd en niet bij één van de monodisciplines uit een VSV. Het is aan de samenwerkingsverbanden en/of regio’s zelf om hier invulling aan te geven. Het kader heeft tot doel om richting te geven aan VSV’s om gestructureerd hun taken uit te voeren. Tegelijkertijd is het daarmee ook normerend voor de ontwikkeling en professionalisering van VSV’s. 

Vervolg

ZonMw stelt een stimuleringsprogramma op ter financiering van de verdere professionalisering van VSV’s gedurende de periode 2024-2026. Parallel wordt gewerkt aan een structurele bekostiging voor de taken en verantwoordelijkheden van een VSV. VWS gaat samen met de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut de mogelijkheden uitwerken met als doel dat er na 2026 structurele bekostiging mogelijk is voor VSV’s.

KNOV, NVOG, NVZ, Bo Geboortezorg, Patiëntenfederatie, NVK en de Federatie van VSV’s de opgestelde conceptversie van het basiskader besproken en na aanpassingen is het kader vastgesteld.

Lees meer over