Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie 

Nieuws

Om de toenemende druk op de acute zorg het hoofd te bieden, is het belangrijk dat niet-levensbedreigende zorgvragen domeinoverstijgend en regionaal worden georganiseerd. Dit staat in het rapport Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie dat ActiZ, Ambulancezorg Nederland (AZN), InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 28 maart hebben aangeboden aan minister Kuipers. De NVZ heeft het advies medeondertekend.

Bestuurlijk overleg

Zorgcoördinatievoorzieningen

De vraag naar acute zorg stijgt en wordt steeds complexer, terwijl het aanbod achter blijft vanwege personeelskrapte. Zorgcoördinatie wordt door zorgaanbieders gezien als één van de oplossingen om de toenemende druk op de acute zorg het hoofd te bieden. In zorgcoördinatievoorzieningen organiseren en coördineren verschillende regionale zorgaanbieders, zoals de huisarts, huisartsenspoedpost, ambulancezorg, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg, samen alle niet-levensbedreigende acute zorgvragen. Hierdoor krijgen patiënten sneller de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op de juiste plek en worden schaarse zorgverleners efficiënter en effectiever ingezet. 

Adviesrapport

ActiZ, InEen, AZN, LNAZ en ZN hebben, in opdracht van minister Kuipers, een adviesrapport opgesteld met veranderopgaven en randvoorwaarden die nodig zijn om zorgcoördinatie te realiseren. Ziekenhuizen spelen een cruciale schakel in de acute zorgketen. De NVZ heeft het advies daarom medeondertekend en mede aangeboden aan de minister. Ook de Nederlandse GGZ en Patiëntenfederatie Nederland hebben het rapport medeondertekend. De Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onderschrijven de richting van het advies en scharen zich achter de conclusies en aanbevelingen. In totaal zijn er 25 zorgpartijen betrokken geweest bij de totstandkoming van het advies.

In de brief die minister Kuipers op 4 april 2023 verstuurde aan de Tweede Kamer noemt hij blij te zijn met het ambitieniveau en de urgentie die uit het rapport spreekt, evenals met de toezegging dat alle regio’s aan de slag gaan met het inrichten van zorgcoördinatie. Naar verwachting volgt eind april een verdere inhoudelijke reactie.

Veranderopgaven en randvoorwaarden

Het advies aan de minister bevat zeven veranderopgaven om zorgcoördinatie te realiseren. Zo moeten medewerkers van de zorgcoördinatievoorzieningen inzicht kunnen krijgen in patiëntgegevens én in de actuele beschikbare capaciteit bij ketenpartners. Ook moeten werkprocessen van de huisartsenspoedpost, ambulancezorg en acute ouderenzorg regionaal bij elkaar komen. Het advies laat – binnen de voorgestelde kaders – voldoende ruimte voor regionale invulling, waar wenselijk en mogelijk. 

Om de beweging naar zorgcoördinatie te maken, is het belangrijk dat het ministerie van VWS snel start met het realiseren van de landelijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van gegevens en de bekostiging. De partijen gaan hierover medio april met minister Kuipers in gesprek.

Lees het rapport Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie en de aanbiedingsbrief van minister Kuipers aan de Tweede Kamer.