Main content

Vacature: directeur NVZ

Vacature

De NVZ is op zoek naar een nieuwe directeur. Wegens het toekomstig vertrek van de huidige directeur komt deze positie nu vrij.

De organisatie 

De NVZ is een invloedrijke organisatie binnen de Nederlandse zorg en haar maatschappelijke omgeving. De NVZ draagt proactief bij aan de ideeënvorming over de toekomst van zorgverlening en preventie.

De NVZ is een brancheorganisatie met een spilfunctie binnen de gezondheidszorg; een kennis-, service- en lobbyorganisatie. De NVZ wil haar leden ondersteunen en adviseren, onder andere bij de ontwikkelingen op het gebied van passende zorg, regionale samenwerking, arbeidsmarkt en digitalisering.

In nauwe samenwerking met partnerorganisaties in de zorg en in frequent overleg met het ministerie van VWS en aan de overheid gelieerde organisaties representeert de vereniging de zienswijze en belangen van haar leden.
Tot de leden behoren de topklinische en algemene ziekenhuizen en categorale instellingen zoals revalidatie-instellingen, dialysecentra, radiotherapeutische instituten en audiologische centra. Op dit moment zijn ruim honderd zorginstellingen lid van de NVZ. Lees meer over de NVZ. 

De dynamiek die de ziekenhuissector kenmerkt, is ook op het bureau van de NVZ terug te vinden. Hier werken zo’n 70 medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen:

 • Beleid & Advies
 • Programma’s & Projecten en 
 • Staf & Ondersteuning. 

Zij werken dagelijks aan het ontwikkelen van visie en beleid. 

Daarnaast speelt de NVZ een belangrijke rol in overleg en onderhandeling met stakeholders en ondersteuning aan individuele leden. Bij al deze werkzaamheden is communicatie een wezenlijk onderdeel. Op het bureau is sprake van een prettige, informele sfeer. De NVZ maakt gebruik van een hybride werkomgeving, waarbij de medewerkers afwisselend thuis en op kantoor werken.

Een nieuwe directeur

De NVZ wordt geleid door een bestuur, samengesteld uit 10 leden van Raden van Bestuur van aangesloten instellingen met een onafhankelijk voorzitter. Het NVZ-bestuur komt maandelijks bijeen. Minimaal 2 keer per jaar vindt de Algemene Vergadering plaats. Hierin stemmen leden over het gevoerde en te voeren beleid van de vereniging. 

De directeur geeft leiding aan het NVZ-bureau en rapporteert aan het bestuur en specifiek aan de voorzitter. De directeur geeft direct leiding aan de leden van het Management Team (met de portefeuilles Beleid & Advies; Programma’s & Projecten; Staf & Ondersteuning). De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur zijn uitgewerkt in een directiestatuut.

Van het NVZ-bureau worden kennisverdieping, communicatievaardigheid en organisatievermogen gevraagd. Hieraan wordt invulling gegeven in een cultuur van samenwerken in teamverband door de hele organisatie heen, met de nodige aandacht voor flexibiliteit en employability.

De directeur draagt zorg voor de coördinatie tussen de bestuurlijke organisatie en het bureau. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van beleid als voor de uitvoering ervan. Hij/zij is verantwoordelijk voor de output -in termen van kwantiteit, kwaliteit, snelheid, en tijdigheid- van het bureau. De invulling van deze 2 dimensies vraagt om:

 • kennis van, en affiniteit met, de maatschappelijke en medisch-inhoudelijke opgave waarvoor de ziekenhuizen en de bredere zorgsector zich gesteld zien;
 • een directeur met brede ervaring in het leidinggeven aan een bureau waar professionals werkzaam zijn.

Profiel

De nieuwe directeur:

 • Beschikt over academisch opleidings-, denk- en werkniveau;
 • Heeft ervaring met het werken in complexe organisaties;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de branche en een visie op de algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg;
 • Kan de buitenwereld naar binnen brengen;
 • Kan de door bestuur/leden vastgestelde strategie vertalen in concrete plannen en activiteiten;
 • Inspireert en weet proactief in te spelen op de ambitie van de NVZ om een flexibele, moderne, vitale en toekomstbestendige organisatie te zijn;
 • Heeft een goede antenne voor ontwikkelingen binnen de vereniging en de sector en weet deze op relevantie te wegen en te vertalen naar een toekomstgerichte strategie en een verenigingsbeleid;
 • Is in staat de bureauorganisatie zo vorm te geven dat leden optimaal kunnen inspelen op de veranderopgave waarvoor de sector staat;
 • Heeft ervaring met het leidinggeven aan professionals in een complexe omgeving;
 • Geeft invulling aan strategisch personeelsbeleid en richt zich tevens op samenwerken en verbinden;
 • Heeft kennis van/ervaring met het werken in een organisatie op het snijvlak van publiek en privaat;
 • Weet hoe een brancheorganisatie werkt;
 • Weet verbindend te opereren binnen een complexe vereniging met een gevarieerd palet aan belangen;
 • Is een goede sparring-partner voor bestuur, leden en bureaumedewerkers, maakt de resultaten zichtbaar en is een proactief aanspreekpunt voor de leden.

Competenties

De nieuwe directeur:

 • Heeft een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over politieke sensitiviteit;
 • Reageert op actuele ontwikkelingen en kan snel schakelen;
 • Is een uitstekend netwerker en relatiebeheerder; onderhoudt contact met leden en stakeholders;
 • Is communicatief vaardig, treedt makkelijk naar buiten en heeft een prettige stijl van presenteren;
 • Geeft ruimte aan initiatieven vanuit de organisatie en geeft op stimulerende wijze leiding aan veranderingstrajecten;
 • Is een verbinder, kan verschillen overbruggen en vertrouwen winnen en geven;
 • Kan mensen inspireren en coachen;
 • Is stevig, heeft een rechte rug en beschikt over overtuigingskracht; Bezit analytisch vermogen en heeft strategisch inzicht;
 • Is resultaatgericht.

Reageren

Past deze functie bij jou en heb je interesse in deze vacature? Wij leren je graag kennen. We nodigen je uit om uiterlijk 27 juni je belangstelling kenbaar te maken. De werving is uitbesteed aan The Executive Network. Uitsluitend schriftelijke reacties via e-mail worden in behandeling genomen: vacature.nvz@ten.nl