Main content

De NVZ stemt in met integraal zorgakkoord

Persbericht

De leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben vandaag ingestemd met het integraal zorgakkoord (IZA). Ook benoemden zij voorwaarden die essentieel zijn voor een succesvolle uitvoering van het akkoord. Zij steunen doel en richting op de langere termijn. Tegelijk waarschuwen de leden voor mogelijke korte termijn betalingsproblemen als gevolg van de zeer hoge inflatie en de verwachtingen rondom de inmiddels gestarte Cao-besprekingen. 

Ambitie

In het integraal zorgakkoord zijn ambities opgenomen om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken en toegankelijk te houden. Voor de medisch-specialistische zorg worden belangrijke afspraken gemaakt om de uitdagingen van de stijgende zorgvraag aan te gaan. Deze gaan over de best passende zorg voor de patiënt, het behoud van onze medewerkers en samenwerking tussen zorgaanbieders. 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is positief over het integrale karakter van het hoofdlijnenakkoord. NVZ-voorzitter Ad Melkert: "De uitdagingen in de zorg en in het sociaal domein vragen om eensgezindheid en bredere samenwerking tussen de zorgaanbieders en met de gemeenten. Met het akkoord wordt op dit gebied een belangrijke stap gezet naar sterkere regionale samenwerking in het belang van patiëntenzorg en preventie."

Gedeeld beeld: Passende zorg voor de patiënt

In het Integraal zorgakkoord staat 'passende zorg' voor de patiënt centraal. Dit wil zeggen dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt. Zo dicht mogelijk bij de patiënt en thuis als dit kan. NVZ-voorzitter Ad Melkert: "Wij moeten anders gaan werken om de toenemende vraag aan te kunnen. Samenwerking gaat boven concurrentie. Zorgverlening vindt plaats op basis van gepast gebruik en evaluatie van uitkomsten. Alle ziekenhuizen en zorgprofessionals zullen zich hierdoor laten leiden. Die beweging is de afgelopen tijd al op veel plaatsen ingezet in lijn met de strategische visie van de NVZ."  

Samenwerking tussen zorgaanbieders

Een vitaal regionaal en landelijk zorglandschap staat volgens de NVZ voorop, om de uitdagingen in het landelijk zorglandschap het hoofd te bieden. Zorgaanbieders moeten meer samenwerken in de regio om de zorg optimaal te organiseren. De NVZ heeft het afgelopen jaar het voortouw genomen, om samen met andere zorgaanbieders te komen tot een kader waarbinnen deze afspraken plaatsvinden. Het is een goede zaak dat deze bottom-up benadering van de zorgvraagstukken geland is in het IZA. Daarbij wordt ook van de zorgverzekeraars gevraagd deze ontwikkelingen gelijkgericht te steunen. Melkert: "Zorgaanbieders gaan de komende jaren samen en in de regio aan de slag om de zorg voor te bereiden op de toekomst. Het is een zware klus maar de basis ligt er."

Behoud van medewerkers

Bijzondere aandacht gaat in het Integraal Zorgakkoord uit naar het behoud van medewerkers. Zorgprofessionals vormen het hart van de zorgorganisatie. Door de toenemende zorgvraag en structurele krapte op de arbeidsmarkt, staan zij echter al jaren onder druk. In dit akkoord worden afspraken gemaakt om de zorgprofessionals te ontlasten. De NVZ steunt de ambities die gemaakt zijn rondom bijvoorbeeld het flexibel opleiden, goed werkgeverschap en sociale en technologische innovaties. 

Voorwaarden om dit te laten slagen

De leden van de NVZ willen naar beste vermogen bijdragen aan het bereiken van de IZA-doelstellingen. Tegelijkertijd plaatst dit akkoord de medisch-specialistische zorg in de komende jaren voor een stapeling aan uitdagingen. 

Zo vormen de steeds verder oplopende kosten van dure geneesmiddelen een serieus risico voor verdringing van andere vormen van medisch specialistisch zorg. Verder is de groeiruimte in de medisch-specialistische zorg beperkt, ondanks de sterk toenemende vergrijzing. Melkert: "De ambities voor de ziekenhuizen kunnen alleen worden gerealiseerd, als ook de huisartsen en wijkverpleging in staat worden gesteld hun gevraagde opgave te realiseren. Het is belangrijk om na ondertekening van het hoofdlijnenakkoord zo snel mogelijk, onder regie van VWS, een begin te maken met een samenhangende werkagenda en de uitvoering ervan."

De NVZ heeft kritiek op het feit dat in dit zorgakkoord geen afspraken mogelijk bleken over het dichten van de loonachterstand van de middengroepen in de ziekenhuizen. Dit ondanks het dringende advies van de SER hierover aan het kabinet. "Met het zorgakkoord wordt veel van de ziekenhuizen en onze zorgmedewerkers gevraagd, dan moet de beloning ook op orde zijn", voegt NVZ-voorzitter Ad Melkert toe. "Die extra loonruimte hebben we nu niet. Het is urgent dat de Tweede Kamer dit gat tijdens de komende begrotingsbehandeling dicht, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt steeds verder oploopt."

Tenslotte signaleert de NVZ dat ziekenhuizen zich op dit moment geconfronteerd zien met de gevolgen van de ongekend sterk toenemende kosten van inkoop, onderhoud en energie. Door deze inflatie-effecten nemen de financiële risico’s voor ziekenhuizen in 2022 en 2023 enorm toe. Dit wordt nog versterkt door de recente looneisen van vakbonden die de daarvoor beschikbare middelen ruim te boven gaan. Van VWS en verzekeraars wordt verwacht dat mogelijke liquiditeitsproblemen van zorginstellingen worden voorkomen en dat ziekenhuizen zich volledig kunnen richten op de uitvoering van de plannen in het integraal zorgakkoord.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over sectorontwikkeling