Main content

Opleidingssubsidies

De overheid biedt diverse subsidieregelingen voor een tegemoetkoming in kosten, of volledige financiering van opleidingen van ziekenhuismedewerkers. Nog niet al deze subsidies worden volledig benut. Bekijk een overzicht van subsidieregelingen waarop je een beroep kunt doen als het gaat om opleiden.

Opleidingssubsidies

Het Stagefonds Zorg heeft als doel het aantal stageplaatsen bij zorginstellingen te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Het is een subsidieregeling voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een opleiding tot verpleegkundige of doktersassistent volgen. Het gaat om stages in het kader van de beroepsopleidende leerweg (BOL) in het mbo en reguliere hbo-opleidingen. Ook voor leerwerktrajecten in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo en duale hbo-opleidingen is geld beschikbaar uit het fonds. Het subsidieportaal van de overheid biedt meer informatie over het Stagefonds Zorg.

Subsidieportaal overheid

De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden. Het gaat om leerwerkplaatsen op diverse opleidingsniveaus, waaronder de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo, en duale en deeltijd hbo-zorgopleidingen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van verpleegkundigen in opleiding, pedagogisch medewerkers in opleiding en verzorgenden in opleiding. Elke instelling die een praktijk- of leerwerkplaats aanbiedt, komt in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Meer informatie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de uitvoerder van de regeling.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls aan de kwaliteit van hun personeel. Het gaat om bij- en nascholingen en opleidingen van medewerkers in het kader van het strategisch opleidingsplan. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor in- en externe opleidingen, begeleiding, vervanging en het in stand houden van opleidingsfaciliteiten.

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ)

De Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen bekostigt een groot deel van de medische vervolgopleidingen. Het gaat om opleidingen tot medisch specialist en opleidingen die onder het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) vallen. Dit zijn opleidingen voor medisch ondersteunende en gespecialiseerde verpleegkundige beroepen, zoals operatieassistenten en IC-verpleegkundigen. Voor de opleidingsinspanningen ontvangen ziekenhuizen en universitair medische centra een tegemoetkoming in de vorm van een beschikbaarheidbijdrage. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid: bijdragen & subsidies zorgopleidingen

Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleiding tot verpleegkundig specialist (VS) en opleiding tot physician assistant (PA) te dekken. Het gaat hierbij om de duale opleidingstrajecten Master Advanced Nursing Practice (MANP) en de Master Physician Assistant (MPA). Hogescholen die van het ministerie van OCW goedkeuring hebben verkregen om een opleiding tot VS of PA aan te bieden en die door het ministerie hiervoor worden bekostigd, kunnen subsidie aanvragen. Lees meer op het subsidieportaal van de overheid.

Subsidieportaal overheid

SectorplanPlus is een subsidieprogramma voor werkgevers in zorg en welzijn. Doel is een impuls te geven aan opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie. Het geld is onder meer bestemd voor opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende  leerweg (BBL) in het mbo en duale hbo-opleidingen. De opleidingsinspanningen moeten passen bij de doelstellingen van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s). Een overzicht van de regeling en de subsidiabele activiteiten vind je op de website van SectorplanPlus

SectorplanPlus

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.