Main content

Visie en beleid randvoorwaarden voor taakherschikking

Nieuws

Hoe zetten ziekenhuizen de Verpleegkundig Specialist (VS) en Physician Assistant (PA) momenteel in en wat kan beter? Daarover bogen zo’n 50 medewerkers van ziekenhuizen zich op 7 mei tijdens de NVZ-bijeenkomst Taakherschikking VS/PA in het ziekenhuis. Centraal beleid en een breed gedragen visie op de inzet van de VS en PA - ook door de raad van bestuur - lijken randvoorwaarden om taakherschikking van de grond te krijgen. 

Draagvlak

Voor het benodigde draagvlak is het van belang dat alle lagen van de organisatie meedenken en dat het gezamenlijk beleid is van de raad van bestuur en de medische staf, zo kwam naar voren tijdens de groepssessies. Ook zien ziekenhuizen meerwaarde in een centrale werkgroep of commissie die de inzet en opleiding van de PA en VS in een ziekenhuis coördineert en daarnaast structureel overleg voert met partijen als de VAR en de raad van bestuur. De NVZ kan ziekenhuizen ondersteunen, aldus de deelnemers. Onder meer met het delen van goede voorbeelden, het activeren van raden van bestuur en het ontwikkelen van rekenmodellen en een leidraad voor beleid.

Centrale commissie 

In het land zijn al mooie voorbeelden zichtbaar. Zo startte het Deventer Ziekenhuis in 2015 met een nieuwe aanpak om de PA en VS in het ziekenhuis optimaler in te zetten, vertelt Elze Bent, VAR-voorzitter in het ziekenhuis. Er is onder meer een centrale commissie ingesteld die de inzet van de PA en VS coördineert, waarin ook de VS en PA is vertegenwoordigd. "Aanvragen voor een VS of PA verlopen via deze commissie. Die beoordeelt de businesscase aan de hand van vastgestelde punten. Ook is er structureel overleg tussen partijen, waarbij de commissie een regierol heeft. De VS en PA voelt zich gehoord en laat van zich horen."

Medisch beleidsplan 

Ook in het Bernhoven Ziekenhuis is centraal beleid gekomen rondom de inzet van de VS en PA.  Taakherschikking is nu opgenomen in het medisch beleidsplan, vertelt Sjan van Roosmalen – Troeijen, manager ziekenhuiszorgopleidingen. "Het beleid is gericht op de langere termijn, bijvoorbeeld doordat de formatiewensen van vakgroepleiders voor de komende jaren worden uitgevraagd. Er is hierdoor beter inzicht in de toekomstige vraag naar de VS en PA binnen het ziekenhuis."

Meer over arbeidsmarkt