Main content

Vervolg Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Nieuws

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is op 18 april 2019 aangeboden aan het Zorginstituut. Het Zorginstituut heeft deze week laten weten hoe het vervolg eruit gaat zien.

Kwaliteitskader getoetst

Het Zorginstituut heeft het kwaliteitskader getoetst volgens de criteria van het Toetsingskader. Geconstateerd is dat op 2 belangrijke normen geen overeenstemming is bereikt met relevante partijen: de FMS en V&VN. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft daarom besloten om voor beide normen met betrekking tot de vereiste expertise op de SEH, doorzettingsmacht in te zetten. Ze heeft de kwaliteitsraad gevraagd om binnen een nog nader vast te stellen termijn te onderzoeken:

  • of de expertise van de arts op de SEH uitgedrukt moet worden in ervaringsjaren plus competenties, of alleen in competenties, en zo ja welke;
  • wat het vereiste niveau moet zijn van de geriatrische expertise die beschikbaar moet zijn op de SEH (verpleegkundig specialist of medisch-specialist);

en vervolgens betreffende 2 normen vast te stellen.

Haalbaarheid normen

Nadat beide normen aan het Zorginstituut zijn aangeboden, kan het kwaliteitskader in het register worden bijgeschreven. De termijn waarop zal nog worden vastgesteld in overleg met de Kwaliteitsraad. De Kwaliteitsraad stelt eerst een Plan van Aanpak op, waarin in ieder geval een gesprek met alle bij het kwaliteitskader betrokken partijen wordt opgenomen. Dat houdt in dat er ook een gesprek met de NVZ plaatsvindt, waarin wij wederom zullen benadrukken dat de betreffende normen financieel en organisatorisch haalbaar moeten zijn, en dat rekening gehouden moet worden met de uitkomsten van de BIA.