Main content

Tweede Kamer stemt in met wijziging Wgp

Nieuws

De Tweede Kamer heeft op 2 juli ingestemd met een wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Als de Eerste Kamer in het najaar ook instemt met de wetswijziging, wordt per 1 april 2020 Duitsland als referentieland vervangen door Noorwegen. Bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2020 worden de wettelijke maximumprijzen aangepast bij de eerstvolgende herijking op 1 april 2020.

Gevolgen

In de nieuwe situatie zijn 4 referentielanden voor de maximum geneesmiddelenprijzen:

  • België
  • Frankrijk
  • Verenigd Koninkrijk
  • Noorwegen.

Per geneesmiddel geldt het gemiddelde van de prijzen in deze 4 landen als de maximumprijs in Nederland. Aangezien de prijzen in Noorwegen lager zijn dan in Duitsland, leidt de wetswijziging tot lagere maximumprijzen vanaf april 2020. Door de maatregel komen de prijzen in Nederland aanzienlijk dichter bij het Europees gemiddelde. 

Besparing

Geëxtrapoleerd naar de uitgaven aan geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) en rekening houdend met groei, btw en mogelijke veranderingen in de kortingspercentages, komt de geschatte besparing vanaf 2020 op structureel € 140 miljoen op jaarbasis. Voor 2020 ligt het bedrag aan geschatte besparingen lager, op € 105 miljoen. Dit komt omdat de eerste herijking van de wettelijke maximumprijzen op 1 april 2020 plaatsvindt. In het bestuurlijk akkoord MSZ 2019-2022 is afgesproken dat de besparingen - die met de aanpassing van de Wgp worden gerealiseerd - beschikbaar blijven voor de MSZ. Deze besparingen dragen daarmee bij aan de financiële doelstellingen voor de MSZ in het bestuurlijk akkoord.

Evaluatie

De NVZ steunt de maatregel, omdat hiermee verdere druk op de prijzen van spécialité geneesmiddelen ontstaat. Wel heeft de NVZ haar zorgen geuit dat door de druk op de maximumprijzen van met name spécialités de inkoopkortingen voor met name specialistische geneesmiddelen mogelijk verminderen door deze wetswijziging. De regering heeft oog voor deze mogelijke gevolgen, en stelt zich op het standpunt dat het aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders is om hier samen goede afspraken over te maken.

Beschikbaarheid

Ook kunnen er nadelige gevolgen optreden voor de (tijdige) beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland. Te veel drukken op de prijs kan er toe leiden dat Nederlandse patiënten niet of later toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen.

Evaluatie

Met het oog op deze zorgen is de NVZ  blij  dat de Tweede Kamer heeft ingestemd om de de wijziging na 3 jaar te evalueren. Dit maakt het mogelijk de gevolgen voor de uitgaven, de prijzen en de beschikbaarheid goed te volgen zodat eventueel tijdig kan worden bijgestuurd.

Wet Geneesmiddelenprijzen (Wgp)

De geneesmiddelenprijzen zijn sinds 1996 gereguleerd door de Wgp. De doelstelling van de Wgp is het waarborgen van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, door het prijsniveau van geneesmiddelen dichter bij het Europees gemiddelde te brengen.

Op grond van de Wgp kan bij ministeriële regeling een maximumprijs voor een geneesmiddel worden vastgesteld. Het gaat dan om de maximale prijs waarvoor het geneesmiddel wordt ingekocht door de partij die het geneesmiddel aan de patiënt verstrekt: dit wordt de "apotheekinkoopprijs" genoemd. De Wgp bepaalt dat de maximumprijs voor een geneesmiddel wordt vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen in de 4 referentielanden. Ten minste 2 keer per jaar wordt onderzocht of er aanleiding bestaat de vastgestelde maximumprijzen te wijzigen of voor de eerste keer vast te stellen. Dit is de herijking.