Main content

Sterk vereenvoudigde regels parallel registreren MSZ

Nieuws

In de afgelopen periode hebben NVZ, ZN, NFU, FMS en NZa samengewerkt aan het vereenvoudigen van de registratie- en declaratieregels. De grootste uitdaging was de regelgeving te vereenvoudigen voor parallelle zorgtrajecten voor de medisch specialistische zorg (MSZ). De NVZ heeft een belangrijke bijdrage in de voorgestelde vereenvoudiging gehad, als initiatiefnemer voor de vereenvoudiging regelgeving. 

Vereenvoudigen 

De zogenoemde parallelliteitsregels in de medisch specialistische zorg worden met ingang van 1 januari 2020 eenvoudiger. Dit zijn regels die voorschrijven wanneer er 2 of meer DBC’s naast elkaar (parallel) geregistreerd mogen worden. De zorgprofessional kan met deze nieuwe regels aan het begin van het zorgproces al de afweging maken of het openen van een tweede DBC gerechtvaardigd is. Ook zijn deze nieuwe regels procesmatig goed in te richten en zijn de gehanteerde begrippen meer in lijn gebracht met de praktijkvoering van ziekenhuizen en de werkwijze van medisch specialisten en andere zorgprofessionals. 

Dit is het resultaat van het traject ‘Vereenvoudigen regelgeving MSZ’ waarmee de NVZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in 2017 zijn gestart. Hierbij is hard gewerkt om voorstellen te doen voor het vereenvoudigen van regels voor medisch specialistische zorg. De NZa steunt dit initiatief van veldpartijen van harte en neemt ook deel aan dit traject. 

Grootste knelpunt 

In de verschillende inventarisaties die voor het traject zijn gehouden, kwamen de parallelliteitsregels steeds als grootste knelpunt naar voren. De huidige parallelliteitsregels sluiten volgens de betrokken partijen onvoldoende aan bij de praktijk van ziekenhuizen, en de werkwijze van medisch specialisten en andere zorgprofessionals. Ook is gebleken dat ziekenhuizen deze regels in de praktijk zeer verschillend toepassen. 

Veel controle en herstelwerk achteraf 

In het naleven van deze regels lopen partijen ook tegen structurele problemen aan. De huidige parallelliteitsregels zijn namelijk niet goed in de zorgprocessen in te richten of te automatiseren. Daardoor zijn deze regels onvoldoende ondersteunend aan nieuwe vormen van toezicht, zoals Horizontaal Toezicht en zorgt dit voor veel controle en herstelwerk achteraf. Parallelliteitsregels leveren ook de meeste administratieve last op in het zelfonderzoek dat ziekenhuizen jaarlijks uitvoeren en in andere vormen van achterafcontroles. 

Eenduidige werkwijze 

De NVZ, ZN, NFU, FMS en NZa zijn nu tot een gezamenlijk voorstel gekomen om de parallelliteitsregels te vereenvoudigen met invoering per 1 januari 2020. De NZa heeft de voorgestelde wijzigingen overgenomen in de Regeling medisch-specialistische zorg voor 2020. De NVZ, ZN, NFU en FMS werken de komende tijd nog een gezamenlijke registratiewijzer uit voor de eenduidige toepassing van deze sterk vereenvoudigde regels. Deze wordt eind mei 2019 ter beschikking gesteld aan ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ook zijn er afspraken gemaakt over een eenduidige werkwijze voor het in kaart brengen van de impact van deze  wijziging in regelgeving. De nieuwe regels gaan in per 1 januari 2020. Tot die tijd blijven de huidige regels van toepassing. 

Afspraken in lijn met hoofdlijnenakkoord MSZ 

In de afgelopen 2 jaar lag de focus van het gezamenlijke traject ‘Vereenvoudigen 
regelgeving MSZ’ op de registratie- en declaratieregels van de NZa. Dit traject past binnen de afspraken die gemaakt zijn in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord MSZ, en is in lijn met initiatieven rondom het (ont)regelen van de zorg. Het doel is ook in lijn met projecten van de NZa om haar eigen regelgeving te onderzoeken op mogelijkheden tot het schrappen of vereenvoudigen van regels.