Main content

Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd

Nieuws

De rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is op 21 juni 2019 overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg. Zorgevaluatie is de laatste jaren een begrip geworden voor het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. 

Gepast gebruik bevorderen

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ) is afgesproken om gepast gebruik van medisch specialistische zorg verder te bevorderen, door het proces van zorgevaluatie naar een hoger plan te tillen. Uitgangspunt is dat over 5 jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening, en leidt tot gepast gebruik.

Gepaste zorg

De rapportage brengt verslag uit van de kwartiermakersfase van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. In het programma hebben alle partijen in de zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid) de verbinding gezocht om te komen tot een afgestemde kwaliteitscyclus van het agenderen, evalueren en implementeren van gepaste zorg. Om het continue werken volgens de kwaliteitscyclus te realiseren, willen partijen met dit programma een proactieve leer- en verandercultuur tot stand te brengen.

Concrete acties

De rapportage omschrijft de ambitie voor de komende 5 jaar en de eerste acties die partijen gezamenlijk met elkaar uitvoeren. Enkele voorbeelden hierbij zijn:

 • Zorgen dat vanaf 2020 elk jaar een groeiend aantal zorgevaluatiestudies van start gaat, met steeds kortere voorbereidingstijd.
 • De implementatie van uitkomsten uit al afgerond evaluatieonderzoek aanjagen en monitoren (zoals die uit het Doelmatigheidsonderzoeksprogramma van ZonMw en het Zinnige Zorg programma van Zorginstituut Nederland).
 • Het ontwikkelen en onder de aandacht brengen van tools en spiegelinformatie voor alle partijen om tot betere implementatie te komen.

Expertise

Bij de HLA-partijen is al veel expertise op het gebied van zorgevaluatie en gepast gebruik. Die expertise is nu gebundeld en ingebracht in het plan van aanpak. De kracht van het programma is dat het een gezamenlijk initiatief is van alle ondertekenaars van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Dit zijn de:

 • Patiëntenfederatie
 • FMS
 • V&VN
 • NVZ
 • NFU
 • ZKN
 • ZN
 • VWS

Het programma wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland en heeft ZonMw als strategisch partner.

Constructieve samenwerking

Minister Bruno Bruins is positief over de constructieve samenwerking die de partijen met elkaar zijn aangegaan rond dit ingewikkelde vraagstuk. “Binnen 4 maanden is een zeer ambitieus stappenplan opgesteld. Complimenten daarvoor. In honkbaltermen: het eerste honk is nu bereikt, maar we zijn nog niet over de thuisplaat. Er wordt al veel gesproken over wat zinnige zorg is en wat niet; of de patiënt er daadwerkelijk baat bij heeft. Dergelijke afwegingen moet je maken op basis van feiten. En precies dat gaan alle betrokken partijen de komende jaren doen. Evaluatie van geleverde zorg en implementatie van onderzoeksresultaten staan daarbij centraal. Het uiteindelijke doel is dat de zorg die we met z’n allen leveren aantoonbaar zinnig is. Dat is niet alleen in het belang van patiënten, maar ook van de premiebetaler en dus van ons allemaal”, aldus Bruins.