Main content

Nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen gepubliceerd

Nieuws

In de Horizonscan Geneesmiddelen staan alle te verwachten nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen die de komende 2 jaar op de markt komen. De NVZ - en de andere partijen betrokken bij het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg - hebben met VWS afgesproken om samen 1 integrale Horizonscan Geneesmiddelen te maken. Die is voor alle betrokkenen bruikbaar en voorziet in diverse behoeften. De Horizonscan komt tot stand onder regie van het Zorginstituut en in samenwerking met werkgroepen met deskundigen op het betreffende gebied.

Overzicht biosimilars

Ook biedt de scan een overzicht van de zogenaamde biosimilars en generieke middelen die binnenkort verwacht worden om te concurreren met het origineel farmaceutisch product (het specialité) waarvan het patent is verlopen. Ruim 60% van de producten in de scan zijn specialités. In totaal gaat het, voor de komende 2 jaar, om ruim 400 producten. 

Gentherapieën 

De veelbesproken gentherapieën vinden steeds meer hun weg naar de praktijk. In de Horizonscan bevinden zich nu 8 van deze producten, waarvan er 2 recent zijn geregistreerd: Luxturna en Zynteglo. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal gentherapieën flink toeneemt. Door de vernieuwende techniek - die in theorie eenmalig en mogelijk curatief is - zijn de kosten ook hoger dan van veel andere geneesmiddelen. Mogelijk tussen 0,5 en 3 miljoen per patiënt per jaar. Dit heeft mogelijk impact op de manier waarop deze geneesmiddelen worden beoordeeld voor toelating tot het verzekerde pakket en hoe ze worden toegepast.  

Openbaar en objectief overzicht

Om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen te stimuleren en versnellen, bieden partijen in de zorg en het Zorginstituut met de Horizonscan Geneesmiddelen een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen, zodat onder meer:

  • kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen wordt gebundeld en voor iedereen toegankelijk is;
  • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen op de hoogte zijn van verwachte ontwikkelingen en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn;
  • zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren en hun onderhandelingspositie kunnen versterken;
  • behandelaren beter kunnen bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod; 
  • het Zorginstituut beoordelingen tijdig kan agenderen en voorbereiden.

Aanleveren vereenvoudigd

Voor farmaceutische bedrijven en het Zorginstituut vereenvoudigt het proces van aanleveren van informatie. Sinds 1 juni 2019 levert de fabrikant alle informatie aan via de Horizonscan. De notificaties (waarmee fabrikanten alvast informatie konden aanleveren in afwachting van een besluit tot beoordeling) is daarmee verweven met de aanlevering voor de Horizonscan die al 2 keer per jaar plaatsvindt.

Geneesmiddelen

Wil je meer informatie over Geneesmiddelen? Word dan lid van de werkgroep Geneesmiddelen op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over sectorontwikkeling