Main content

Kwaliteitskader spoedzorg opgenomen in Register Zorginstituut

Nieuws

Het Zorginstituut Nederland heeft het kwaliteitskader Spoedzorgketen met het bijbehorende implementatieplan vastgesteld en opgenomen in het Register. Met de opname in het Register geldt het kwaliteitskader Spoedzorgketen als de landelijke norm. Het kader is te vinden op Zorginzicht.nl. In het kader wordt een onderscheid gemaakt tussen aanbevelingen en normen.

Zorginstituut

De indiening van het kwaliteitskader Spoedzorgketen heeft een lange aanloop gehad.  Uiteindelijk lukte het vorig jaar niet om tussen betrokken partijen overeenstemming te krijgen over twee normen met betrekking tot de vereiste expertise op de SEH. Daarom heeft het Zorginstituut doorzettingsmacht gekregen. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut heeft bepaald dat de norm inzake:

- de expertise van de arts op de SEH (1 jaar klinische ervaring) wordt overgenomen. Tegelijkertijd is aan de Federatie Medisch Specialisten en de NVZ de opdracht gegeven om in goede afstemming met andere partijen te experimenteren met EPA’s in de spoedzorg en deze bij gebleken meerwaarde in een addendum op te nemen
(voor 1 juli 2022);

- de specialistische geriatrische expertise op de SEH op het niveau van de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde moet zijn.

Kwaliteitsraad 

Uit het implementatieplan blijkt dat ziekenhuizen tot 1 januari 2022 de tijd hebben om deze normen te implementeren. De NVZ heeft in het voortraject bij de Kwaliteitsraad gepleit voor een andere invulling van de norm over de geriatrische expertise én voor een ruimere deadline. Beiden zijn helaas niet overgenomen.  Nu het kader is opgenomen in het Register kunnen ziekenhuizen met ketenpartners in de spoedzorg (vaak in ROAZ-verband) het kader gaan implementeren in de praktijk. 

Gegevensuitwisseling

In het kader staan ook aanbevelingen en normen over gegevensuitwisseling in de spoedzorg. Het Zorginstituut benadrukt dat in een kwaliteitsstandaard alleen kan worden vastgesteld welke gegevens in een zorgproces beschikbaar moeten zijn (het 'wat'), maar niet hoe deze moeten worden uitgewisseld (het 'hoe'). Het ministerie van VWS heeft op dit moment nieuwe wetgeving rondom gegevensuitwisseling in voorbereiding. Deze nieuwe wetgeving zal de partijen een route gaan bieden om wel tot landelijk geldende normen voor het 'hoe' te komen. Hierover vindt binnenkort een consultatie plaats.