Main content

Krappe arbeidsmarkt vraagt om actie

Nieuws

Cao-partijen hebben tijdens de derde onderhandelingsdag voor een nieuwe cao uitgebreid stilgestaan bij de thema’s: flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en employability van medewerkers. 
Op veel punten begrijpt de NVZ de argumenten van de werknemerspartijen en zijn wij bereid om samen te zoeken naar oplossingen voor de verschillende vraagstukken. Dit lijkt een goede basis om tot gezamenlijke afspraken in een nieuwe cao te komen. 

Voorstellen NVZ 

De NVZ heeft in het overleg voorgesteld om de afspraken over generatiebeleid voor de looptijd van de nieuwe cao te vervolgen. En een afspraak te maken over het realiseren van voldoende stageplaatsen en een kwalitatief goede begeleiding hierbij. Ook vinden de werkgevers het belangrijk bestaande goede afspraken over scholing en ontwikkeling van medewerkers voort te zetten. 

Flexibele inzetbaarheid beter belonen 

In het algemeen is de NVZ het met de werknemersorganisaties eens dat werkgevers zuinig moeten zijn op hun medewerkers. Zeker in deze tijd van arbeidsmarktkrapte.  
Daarom heeft de NVZ voorgesteld om flexibele inzetbaarheid beter te belonen. Als een medewerker bijvoorbeeld binnen drie dagen gevraagd wordt om extra te werken, dan zijn de ziekenhuiswerkgevers bereid hier een extra vergoeding voor te geven. Ook heeft de NVZ voorgesteld om tijdens de looptijd van de cao samen met de vakbonden te onderzoeken hoe gezamenlijk voorstellen ontwikkeld kunnen worden om tot een betere beheersbaarheid te komen. Met name rond het vraagstuk ‘ad hoc flexibiliteit’. Het doel hiervan is herstel van de balans tussen de gevraagde flexibiliteit van de medewerker en de impact hiervan op de privésfeer. 

Onderhandelingsdag 10 mei 

Tijdens de volgende onderhandelingsdag voor een nieuwe cao zal verder gepraat worden over de thema’s uit de gezamenlijke inzetbrieven die tot nu toe niet op tafel hebben gelegen. Ook hopen de partijen dan een eerste verkenning rond de loonontwikkeling te bespreken. 

Kijk voor meer informatie over de Cao Ziekenhuizen op cao-ziekenhuizen.nl.

Meer over arbeidsmarkt