Main content

Jaaroverzicht: het belangrijkste zorgnieuws van 2020

Nieuws

2020 ligt bijna achter ons: tijd om terug te kijken op een veelbewogen jaar. Wat is er zoal gebeurd in de ziekenhuizen, welke thema’s waren belangrijk en wat heeft de NVZ voor haar leden gedaan? In dit overzicht zetten we de belangrijkste zaken uit 2020 per maand voor je op een rij.

Januari 

De achterbannen van NU’91 en FBZ stemmen in met het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe Cao Ziekenhuizen 2019-2021. Nu alle cao-partijen het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen bekrachtigd hebben, is hiermee formeel sprake van een definitief cao-resultaat.

De griepvaccinatiegraad in ziekenhuizen stijgt voor het griepseizoen 2019/2020 van 24% naar 33%. In alle instellingen is een gratis griepvaccin aangeboden aan de medewerkers en is er campagne gevoerd om de vaccinatiegraad in het ziekenhuis te verhogen. De NVZ besteedt samen met haar leden aandacht aan de griepvaccinatie, onder meer met de landelijke campagne Voorkomgriep.nl. In september vond het webinar ‘Een griepprik, waarom zou ik?’ plaats, waar meer dan 2.000 zorgprofessionals naar keken.

Februari

Op 11 februari is de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) van start gegaan. VIPP 5 is de opvolger van VIPP 1 en 2 die de afgelopen 3 jaar hoog op de agenda’s stonden van instellingen van medisch specialistische zorg. Belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

Maart

In het voorjaar doet corona haar intrede in Nederland. Nederlandse ziekenhuizen treffen verdere maatregelen tegen het coronavirus. Alles is erop gericht verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Waar een uitbraak van het coronavirus tot problemen leidt, stemmen ziekenhuizen af om zorg van elkaar over te nemen. Een overzicht van al het coronanieuws van afgelopen jaar vind je hier.

April

De Cao Ziekenhuizen van 1 april 2019 - 1 juli 2021 is digitaal beschikbaar via de website Cao Ziekenhuizen. Op deze website zijn alle teksten van de nieuwe Cao Ziekenhuizen 1 april 2019-1 juli 2021 te vinden en is de volledige cao in handige pdf-vorm verkrijgbaar. 

Mei

Netwerkzorg en e-health zijn speerpunten voor de ziekenhuizen om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Dat blijkt uit de scan die de NVZ begin dit jaar onder haar leden heeft uitgezet en door maar liefst 80% van de leden is ingevuld. Ook is er steeds meer aandacht voor gepast gebruik van zorg en het bieden van zorg thuis. Deze speerpunten blijken nu meer van belang dan ooit. Bekijk ook de infographic (pdf) over deze pilot. Juiste zorg op de juiste plek is één van de belangrijkste thema’s binnen het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord. Bekijk ook het jaaroverzicht van JuMP.

De website van RN2Blend is live. Op RN2Blend.nl vind je nieuws en informatie, wetenschappelijke publicaties, en tools waarmee ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) zelf aan de slag kunnen. Het 4-jarige onderzoeksprogramma RN2Blend onderzoekt en begeleidt de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. 

Juni

De NVZ is enorm blij met het besluit van het kabinet om het zorgpersoneel een bonus van €1000 netto toe te kennen. Deze bonus en de hiervoor beschikbaar gestelde financiering zijn een terechte blijk van waardering en dankbaarheid van de hele maatschappij voor de tomeloze inspanningen van zorgpersoneel tijdens de coronacrisis.

Juli

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bereikt met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de NVZ overeenstemming over een passende vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. Het kan hierbij om enkele miljarden euro’s gaan. Doel van de steunmaatregelen van de zorgverzekeraars is het neutraliseren van de financiële impact van corona op ziekenhuizen, om zo bij te dragen aan de continuïteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

De NVZ rondt de pilot Patiëntervaringen af. 13 NVZ-leden deden mee en ruim 200.000 patiënten deelden hun ervaringen. Dit leverde een mooie score van 8,5 voor (poli)kliniekbezoek op. Deelnemers werd ook nadrukkelijk gevraagd naar de ervaring met Samen Beslissen tussen arts en patiënt. Dit leverde hoge scores op; slechts 11% is van mening dat betere uitleg en voorlichting wenselijk was geweest. De pilot maakte deel uit van het programma Waardegedreven zorg.

Het programma Tijd voor Verbinding is gestart! Doelstelling van het programma is om landelijk te komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg. Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van 6 brancheorganisaties: NFU, NVZ, V&VN, FMS, ZKN en de Patiëntenfederatie. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie VWS.

Databank LORENZ is aan alle NVZ- en NFU-leden beschikbaar gesteld. LORENZ staat voor ‘Landelijk Overzicht Richtlijnen en Eisen Nederlandse Zorg’. Deze databank biedt ziekenhuizen een compleet overzicht van alle (wettelijke) verplichtingen en eisen waarmee ze te maken hebben. Het is daarmee een belangrijke tool om het risicomanagement binnen ziekenhuizen te ondersteunen.

September

Om meer inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, hebben revalidatie-instellingen de website Revalidatiecheck.nl gemaakt. Vanaf 1 september toont Revalidatiecheck de kwaliteitscijfers van behandelingen in 43 instellingen voor medisch specialistische revalidatie in Nederland. Via Revalidatiecheck kunnen patiënten en geïnteresseerden zien hoe goed de kwaliteit van zorg van revalidatie-instellingen is. Ook kunnen patiënten revalidatie-instellingen onderling vergelijken of een instelling vergelijken ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

Met een mix van live interviews, video’s en uitwisseling met deelnemers, vindt op 17 september de online invitational Uitkomstgerichte zorg plaats. De conferentie had als doel een toelichting te geven op de verschillende onderdelen binnen dit landelijke programma. Uitkomstgerichte Zorg is onderdeel van Waardegedreven Zorg, waarbij wordt gestreefd naar de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiëntgerichte manier.

Videma en NVZ ondertekenen de brancheovereenkomst tussen beide partijen. Met deze brancheovereenkomst komt een einde aan een jarenlange juridische procedure. Deze procedure ging over de hoogte van de door NVZ-leden aan Videma verschuldigde licentievergoedingen in de periode 2013 tot en met 2019. 

Oktober

Ziekenhuischeck.nl geeft vanaf 1 oktober maandelijks een update van de wachttijden per specialisme. Patiënten, huisartsen en geïnteresseerden kunnen de wachttijden op de site bekijken en vergelijken. Zo is te zien in welk ziekenhuis je als patiënt het snelst terechtkunt voor een polikliniekbezoek, onderzoek, en behandeling. 

Onder het motto ‘Goede zorg doen we samen’ wil de NVZ de komende jaren ervoor zorgen dat de hoge kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg gewaarborgd blijft. Dat is te lezen in de nieuwe strategie voor de ziekenhuiszorg (pdf) die de NVZ presenteert. 

Meer dan 5.900 zorgprofessionals delen dagelijks hun kennis op NVZ Kennisnet, het digitale kennis- en samenwerkingsplatform van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. NVZ Kennisnet bestaat in december 5 jaar en groeit nog steeds. Daarom is de online community nu compleet vernieuwd.

De NVZ lanceert de Preventie-podcast: een serie podcasts met als thema rookvrije zorg. In de eerste aflevering praten we met Tom van Loenhout: cardioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorzitter van de Alliantie Voeding in de Zorg. Inmiddels zijn er 3 afleveringen verschenen. 

November

Zorg voor een duidelijke taak- en rolverdeling tussen verpleegkundigen en ondersteuners op de IC, met de focus op de sterke kanten van de zorgprofessional. En heb aandacht voor de waardering van de verpleegkundige. Dat zijn aanbevelingen uit een studie naar de organisatie van de verpleegkundige zorg op de IC's tijdens de eerste coronagolf. 

Als eerste gingen ziekenhuizen en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg aan de slag met het VIPP-programma in 2017. Inmiddels zijn VIPP-programma’s wijdverbreid in de zorg en staat VIPP voor beweging, implementatie en resultaat. De betrokkenheid van instellingen voor medisch-specialistische zorg was groot, vrijwel allemaal hebben ze aan het programma deelgenomen. Een overgrote meerderheid heeft de doelstellingen behaald. Lees meer op de VIPP-site. Bekijk de eindrapportage met de resultaten van ruim 3 jaar VIPP 1 en 2.

De intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ is ondertekend door 27 koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg. Samen met de partijen die in 2017 de intentieverklaring ondertekenden, bestrijken de organisaties nu het volledige zorglandschap. Zo komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland.

De NVZ wil ruimte voor regionale flexibiliteit bij de toekomstige organisatie van de acute zorg. Het centraal formuleren van definities voor integrale spoedposten en spoedeisende hulplocaties staat hiermee op gespannen voet. De NVZ reageert gezamenlijk met de SAZ en STZ via een brief aan minister Van Ark (pdf) op de internetconsultatie houtskoolschets acute zorg.

December

De intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in Voeding’ (pdf) van de Alliantie Voeding in de Zorg is ondertekend door 11 ziekenhuizen. Hiermee verklaren deze ziekenhuizen dat ze in 2022 een volledig gezond voedingsaanbod hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers. 

Om te voorkomen dat door de coronapandemie de wachtlijsten in de zorg verder oplopen, moet het Kabinet extra geld vrijmaken. Voor het realiseren van inhaalzorg en om voldoende medewerkers in de zorg aan te trekken. Aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van VWS uit NVZ-voorzitter Ad Melkert zijn zorgen in een interview op Radio 1 bij Sven Kockelmann

Het opleiden van voldoende gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners blijft hard nodig. Het Capaciteitsorgaan adviseert voor deze beroepen meer mensen op te leiden dan de afgelopen jaren. Lees hier alle artikelen over het thema arbeidsmarkt.

Het NVZ-bestuur besluit dat de looncomponenten uit de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) in december 2020 met terugwerkende kracht worden uitbetaald aan de medisch specialisten in dienstverband. Lees hier alle artikelen over het thema arbeidsmarkt.

Verzekerden kunnen, net als in 2020, volgend jaar terecht bij alle Nederlandse umc’s en algemene ziekenhuizen. Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de NVZ maken dat bekend nadat zij een overeenkomst hebben bereikt over de ziekenhuiszorg in 2021 en de kosten van corona. In het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (MSZ) staan afspraken over het opvangen van de toekomstige zorgvraag met een beperkte volumegroei voor de jaren 2019-2022.

Bekijk ook het jaaroverzicht van JuMP en Waardegedreven Zorg.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.