Main content

Jaaroverzicht 2018

Nieuws

In dit online jaaroverzicht staan we stil bij de belangrijkste resultaten die de NVZ voor haar leden het afgelopen jaar heeft bereikt. 

Toolbox Evaluatie Functiedifferentiatie ontwikkeld 

In samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Universitaire ziekenhuizen (NFU) biedt de NVZ hulp bij het evalueren van de implementatie functiedifferentiatie mbo- en hbo-verpleegkundigen in ziekenhuizen. De Toolbox evaluatie functiedifferentiatie biedt daarbij ondersteuning. De Toolbox bestaat uit een nationaal uniform meetkader met bijbehorende survey. Met de Toolbox kunnen (meerdere) nul- en nametingen worden uitgevoerd om het effect van functiedifferentiatie inzichtelijk te maken.   
 
Op 24 januari wordt de Toolbox gepresenteerd en beschikbaar gesteld voor de ziekenhuizen.  

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders uniformeren niet-concurrentiële contractafspraken 

Als gevolg van een intensief samenwerkingstraject van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en brancheorganisaties ZN, ZKN, NFU en de NVZ gaan zorgaanbieders vanaf 2019 werken met de ‘uniforme overeenkomst Medisch Specialistische Zorg (MSZ)’.   
 
Dit resultaat komt voort uit het traject ‘succesvol contracteren’ waar zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk hebben nagedacht over de optimalisatie van het zorgcontracteringsproces. Dit traject werd eind april 2018 afgerond. Nu zijn zorgaanbieders en zorgverzekeraars nog veel tijd kwijt aan het beoordelen van alle contracten en het bespreken van wijzigingen. Dit kan veel efficiënter door deze afspraken te uniformeren Hiermee proberen zorgverzekeraars en zorgaanbieders ook gezamenlijk de administratieve lasten terug te dringen. 

NVZ positief over Onderhandelaarsakkoord Medisch-specialistische zorg 

Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS sluiten op 25 april een onderhandelaarsakkoord voor de medisch-specialistische zorg. In dit akkoord zijn financiële- en samenwerkingsafspraken voor de periode 2019-2022 vastgelegd. Op 9 mei wordt het onderhandelaarsakkoord door de NVZ-leden tijdens de Algemene Vergadering goedgekeurd. De NVZ is positief over het akkoord omdat het voldoende mogelijkheden biedt om de ziekenhuiszorg de komende jaren verder te verbeteren. De groeiende zorgvraag moet immers voor het grootste gedeelte door de ziekenhuizen worden opgevangen. Dat is een enorme uitdaging. Met de investeringsagenda kunnen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere zorgsectoren de komende jaren zorgen voor het daadwerkelijk anders inrichten van het zorgaanbod, bijvoorbeeld door het bieden van zorg bij patiënten thuis.   
 
Daarnaast maakt de investeringsagenda het mogelijk om de broodnodige investeringen in ICT en e-health beter te faciliteren. Tot slot zijn er afspraken gemaakt om de registratielast terug te dringen.   

NVZ lanceert nieuwe website Cao Ziekenhuizen   

Begin mei 2018 kunnen leden voortaan terecht op de nieuwe website cao-ziekenhuizen.nl voor alle informatie over de Cao Ziekenhuizen. De nieuwe website beschikt over een overzichtelijke startpagina waarmee snel informatie kan worden gevonden.    
 
Met de nieuwe website zijn enkele verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van het voormalige Cao Kenniscentrum binnen de NVZ-website. Zo is het oude inlogsysteem verbeterd en is de website voorzien van een uitstekende zoekmachine. Het is dus niet meer nodig de hele cao-tekst te doorlopen op zoek naar de salarisschalen. Verder is de nieuwe website voorzien van een fris en hedendaags design, dat onafhankelijk van het gebruikte scherm goed leesbaar is. 

Kwaliteitsimpuls middelen blijven beschikbaar tot 2022 

De KiPZ-middelen blijven in de periode 2019-2022 beschikbaar. Dat is afgesproken in het onderhandelingsakkoord medisch-specialistisch zorg. De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de NVZ en vertegenwoordigers van onder andere de umc’s, medisch specialisten, zorgverzekeraars en verpleegkundigen en verzorgenden. Dit betekent dat ook in de komende 4 jaar geïnvesteerd kan worden in de kwaliteit van de medewerkers van ziekenhuizen via bij-, na- en omscholing. Dat blijft nodig, omdat de zorgvraag de komende jaren nog steeds verandert en de technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan. 

NVZ doet opnieuw mee met de campagne ZEKER 

In oktober gaat de campagne ZEKER voor de vierde maal van start. Tijdens deze campagne besteden deelnemende ziekenhuizen en zorginstellingen tegelijkertijd aandacht aan het veilig en verantwoord omgaan met gevoelige (digitale) informatie. Dit jaar organiseert de NVZ de campagne samen met brancheorganisatie Actiz.   
 
In de zorg worden veel gegevens uitgewisseld. Op papier, maar ook steeds vaker digitaal. Dat vraagt om veilig en verantwoord gedrag van alle medewerkers in de organisatie. De NVZ ontwikkelt de campagne ZEKER om zorgprofessionals tips en handvatten te geven over privacy en informatiebeveiliging. Ook kunnen medewerkers van zorginstellingen een online zelftest doen om hun kennis hierover te toetsen.  

NVZ-leden kiezen Ad Melkert als nieuwe voorzitter  

Tijdens de Algemene Vergadering van 29 augustus benoemden de leden Ad Melkert tot hun nieuwe voorzitter. Hij volgt op 1 december 2018 de huidige NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy op, als haar tweede termijn afloopt.  
 
Ter gelegenheid van het afscheid van Yvonne van Rooy organiseert de NVZ op 28 november het congres Inspiratie voor innovatie. Een onderwerp dat haar na aan het hart ligt.  

NVZ initieert Campagne voor griepvaccinatie van zorgpersoneel  

Om de gemiddelde, landelijke vaccinatiegraad onder medewerkers in het ziekenhuis te verhogen, start op 1 oktober een campagne voor griepvaccinatie. Het initiatief gaat uit van de NVZ, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Federatie Medische Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).   
 
Ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen willen dat meer zorgprofessionals zich tegen griep laten vaccineren. Kwetsbare patiënten kunnen dan beter worden beschermd en minder collega’s in het ziekenhuis zullen zelf de griep krijgen. Tijdens de laatste griepepidemie was het enorm druk in de ziekenhuizen, waardoor de continuïteit van zorg echt onder druk kwam te staan.  De campagne om de griepvaccinatie van zorgpersoneel te verhogen moet dit scenario tijdens het komende ‘griepseizoen’ voorkomen. 

NVZ wil af van vele keurmerken 

Het hoge aantal keurmerken leidt tot steeds meer administratieve lasten en hogere kosten voor ziekenhuizen. Tegelijkertijd wordt het onderscheidende vermogen steeds lager. Door te stoppen met een groot aantal keurmerken kunnen ziekenhuizen de administratieve lasten voor artsen en verpleegkundigen substantieel verlagen. 
 
Er zijn inmiddels meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes en pluimen in omloop binnen de medisch-specialistische zorg. Onderscheidingen die ooit in het leven zijn geroepen om aan te tonen dat specifieke zorg binnen een ziekenhuis op orde is. Volgens de NVZ zijn er andere instrumenten die kunnen worden ingezet om patiënten goed te informeren over de kwaliteit van zorg.   
 
De doelstelling van de NVZ is dat op 31 december 2019 het aantal keurmerken binnen de medisch-specialistische zorg met 50% is afgenomen. 

Check je ziekenhuis met Ziekenhuischeck.nl

De Nederlandse ziekenhuizen lanceren op 4 oktober de nieuwe website Ziekenhuischeck.nl. Met dit gezamenlijke initiatief geven alle ziekenhuizen in Nederland inzicht in hun kwaliteitsgegevens, en bieden zo waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. Ziekenhuizen kunnen per behandeling met elkaar worden vergeleken, ook geeft de website informatie over de samenwerking tussen ziekenhuizen. Op Ziekenhuischeck kan een patiënt eenvoudig ziekenhuizen naast elkaar zetten om een beeld te krijgen van de geleverde zorg. Ieder ziekenhuis kan een toelichting geven op Ziekenhuischeck, om patiënten inzicht te geven in de achtergrond van de cijfers. Waarom is een uitkomst hoger of juist lager? 
 
De cijfers op Ziekenhuischeck zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen wettelijk verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Deze cijfers worden ook door artsen en ziekenhuizen zelf gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek. 

NVZ tekent Green Deal voor duurzame zorg 

Op 10 oktober tekent de NVZ de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. 
 
In de Green Deal spreken zorgorganisaties af met behulp van voorlichting en training de CO2-uitstoot terug te dringen. efficiënter en minder verspillend met grondstoffen om te gaan, de vervuiling van water een halt toe te roepen en te streven naar een gezond leef- en werkklimaat. 

Nieuwe impuls voor Samen Beslissen 

Samen Beslissen in de zorg krijgt een nieuwe impuls met het campagne-initiatief 'Help de dokter met een goed gesprek'. Hiermee nodigen huisartsen en praktijkondersteuners hun patiënten uit tot samen beslissen in de spreekkamer. Het initiatief past binnen de campagne 'Betere zorg begint met een goed gesprek' die in 2016 binnen ziekenhuizen is gestart. 
 
Zorgprofessionals kennen het belang van Samen Beslissen. Behandelingen slaan beter aan en patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. Om tot de beste zorg te komen, hebben huisarts en patiënt elkaar nodig. Help de dokter met een goed gesprek nodigt patiënten uit van zich te laten horen in de spreekkamer. De vernieuwde website begineengoedgesprek.nl geeft heldere tips waarmee mensen zich kunnen voorbereiden op hun doktersafspraak. Met deze tips wordt een goed gesprek gemakkelijker. 

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over de NVZ