Main content

Informatieplicht energiebesparing

Nieuws

Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en organisaties (hierna ‘inrichtingen’) de overheid informeren over welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dat kan straks via het eLoket van RVO. 

Wie moet aan de informatieplicht voldoen? 

Iedere inrichting die onder de energiebesparingsverplichting valt, moet straks ook aan de informatieplicht voldoen. De energiebesparingsverplichting, zoals die staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer (art. 2.15), geldt sinds 2008 en verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ gas(equivalenten) gebruiken alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. 

Uitgezonderd van de energiebesparingsverplichting – en dus ook de informatieplicht – zijn: 

  • Bedrijven die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent). 
  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem. 
  • Deelnemers aan het Europese Broeikas Emissiehandelssysteem (ETS). 
  • Zogenoemde ‘type C-bedrijven’ (vergunningplichtige bedrijven). 
  • Deelnemers aan het Convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3). 

Wat zijn erkende maatregelen? 

Om makkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen zijn erkende maatregelen (EML) opgesteld. Een inrichting die alle op zijn bedrijf van toepassing zijnde erkende maatregelen treft, voldoet daarmee automatisch aan de energiebesparingsverplichting. De gemeente kan dan geen extra maatregelen vragen. 

Wat houdt de informatieplicht in? 

Uiterlijk 1 juli 2019 informeert de drijver van een inrichting de overheid welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Er zijn drie mogelijkheden: 

  • Het uitgangspunt is de lijst met erkende maatregelen (EML). U kruist aan welke de van toepassing zijnde erkende maatregelen u heeft genomen.  
  • Als u in plaats van een erkende maatregelen een alternatieve maatregel heeft genomen, moeten die net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel.  
  • Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelenlijst beschikbaar is, geven alle genomen maatregelen op met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.  

Inrichtingen die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) zijn niet uitgezonderd van de informatieplicht, maar voor hen geldt een latere deadline om te informeren dan 1 juli 2019. Zij informeren gelijk met de deadline van hun audit uiterlijk op 5 december 2019. 

Hoe kan aan de informatieplicht worden voldaan? 

Via het eLoket van RVO kan straks iedere drijver van de inrichting digitaal zijn genomen maatregelen doorgeven. Hiervoor moet de inrichting Eherkenning hebben. De informatie wordt door RVO één op één doorgezonden aan het bevoegd gezag voor de inrichting. Het loket is nu nog niet open. Ondernemers kunnen dus nu nog niets doorgeven. Het loket moet o.a. nog worden getest door een panel van ondernemers en toezichthouders. Naar verwachting is er op zijn vroegst vanaf half maart 2019 een goed werkend eLoket.  

Hoe gaat het bevoegd gezag met de binnengekomen informatie om? 

Het bevoegd gezag zal op basis van de binnengekomen informatie bepalen wie zullen worden gecontroleerd. Vooral inrichtingen die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen zullen worden gecontroleerd. Bij een controle maakt het bevoegd gezag afspraken hoe het bedrijf alsnog kan voldoen aan de informatieplicht en/of de energiebesparingsverlichting. Als een ondernemer echt niet wil meewerken, kan als stok achter deur een dwangsom worden opgelegd. Dat is een bedrag dat de inrichting moet betalen als deze de overtreding niet binnen de gestelde periode wordt hersteld. Voor de hoogte van de dwangsommen en herstelperioden worden momenteel richtlijnen opgesteld.

Duurzaamheid

Wil je meer informatie over Duurzaamheid? Word dan lid van de werkgroep Duurzaamheid & circulaire economie of de werkgroep Vastgoedontwikkeling op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.