Main content

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuizen (KiPZ)

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls aan de kwalificaties van zittende medewerkers. Dat gebeurt onder andere door het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan. 

Kwaliteit van medewerkers 

Vergrijzing en toenemende technologische mogelijkheden maakt de patiëntenzorg in hoog tempo complexer. Dit vraagt om een intensieve investering in de kwaliteit van medewerkers. 

Besteding van geld 

Met de subsidie betalen instellingen: 

 • de kosten voor in- en externe opleidingen;  
 • begeleiding; 
 • vervanging; 
 • het in stand houden van opleidingsfaciliteiten. 

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, dienen instellingen hun actuele strategisch opleidingsplan (SOP) in. Samen met het opleidingsjaarplan, inclusief begroting en de instemming van de ondernemingsraad op deze documenten. Jaarlijks moet financiële verantwoording worden afgelegd over de besteding van het geld. 

Ondersteuning NVZ 

 • Hulp bij aanvraag 

NVZ ondersteunt haar leden verschillende manieren. Om te beginnen met informatie en advies bij de 'technische' uitvoering van de subsidieregeling. Zoals over de aanvraag van de subsidie en de verantwoording. 

 • Kennis bieden 

Daarnaast biedt de NVZ cursussen, workshops en webinars over het strategisch ontwikkelen van medewerkers. Ook wordt samen met andere ziekenhuizen gewerkt aan methoden om het effect van een leerinterventie te kunnen meten. 

 • Kennis delen 

Tot slot bouwt de NVZ aan een opleidingscommunity van Nederlandse ziekenhuizen en categorale instellingen, waarin kennisdelen centraal staat. Deze community groeit en wordt steeds actiever. NVZ faciliteert deze community door het organiseren van activiteiten. Een voorbeeld daarvan is de Leerexpeditie. Opleidingsadviseurs gaan volgens de principes van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) bij elkaar op zoek naar ‘dat wat werkt en hoe je dat versterkt’. Bij het bouwen aan deze community wordt het kennisplatform Kennisnet actief ingezet. 

Veelgestelde vragen - algemeen

Wat is het doel van de KiPZ-regeling?

De zorg voor patiënten in ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatieklinieken wordt complexer. Patiënten worden ouder en hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Daarbij blijven ze steeds korter in het ziekenhuis. Mensen die nog wél in het ziekenhuis verblijven, hebben dus relatief complexere zorg nodig dan voorheen. Ook nemen de technologische mogelijkheden toe en werken ziekenhuizen intensiever samen met externe zorgverleners. Dit alles vraagt om een constante investering in de kwaliteit van medewerkers, onder meer in de vorm van opleidingen. Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls aan de kwalificaties van zittende medewerkers. 

Welke randvoorwaarden zijn gehanteerd bij het opstellen van de KiPZ-regeling?

 • De middelen moeten gegarandeerd bij de ziekenhuizen terechtkomen; 
 • De administratieve lasten van de regeling moeten zo beperkt mogelijk zijn; 
 • Ziekenhuizen moeten de middelen kunnen inzetten op een voor hen passende wijze; 
 • De stand van zaken, doelen en bereikte resultaten moeten transparant zijn; 
 • De regeling moet passen binnen wet- en regelgeving; 
 • De subsidie moet worden besteed in het jaar waarvoor ze is toegekend. 

Welke instellingen komen in aanmerking voor de KiPZ-subsidie?

 • Algemene en categorale instellingen; 
 • Revalidatiecentra; 
 • Dialysecentra; 
 • Epilepsiecentra; 
 • Radiotherapeutische centra; 
 • Audiologische centra; 
 • Zelfstandige behandelcentra. 

Hoe worden de KiPZ-gelden over de instellingen verdeeld?

De KiPZ-regeling bevat een artikel met een formule voor de verdeling van het subsidiebedrag. Deze systematiek gaat in werking als alle ziekenhuizen en categorale instellingen samen meer subsidie aanvragen dan er beschikbaar is. De hoogte van het subsidiebedrag wordt dan per organisatie op basis van de Zvw-omzet bepaald.  

Blijft de KiPZ-subsidie de komende jaren beschikbaar?

Het ministerie van VWS heeft de intentie om de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) tot en met 2022 onder de huidige voorwaarden beschikbaar te houden. De beschikbaarheid van de KiPZ-middelen in de periode 2019-2022 staat ook als afspraak in het huidige Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistisch zorg. De voortzetting van de KiPZ-regeling na 2022 komt op de agenda van het bestuurlijk overleg medisch-specialistische zorg dat in het najaar van 2019 plaatsvindt. Zodra er nieuwe informatie is zal de NVZ haar leden hierover informeren. 

Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord

Wat doet de NVZ om instellingen te ondersteunen bij de uitvoering van de KiPZ-subsidie?

De NVZ ondersteunt ziekenhuizen bij de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls met handreikingen, voorbeelden en een platform voor kennisdeling. Ook organiseert de NVZ workshops en webinars over het aanvragen en verantwoorden van de KiPZ-gelden. Bekijk het webinar van 18 oktober 2018 terug

Kennisnet

Veelgestelde vragen - subsidieaanvraag

Hoe moet ik de subsidie aanvragen en voor wanneer moet de aanvraag ingediend zijn?

De subsidieaanvraag dien je in via het Subsidieportaal van het ministerie van VWS. Onderdeel van de aanvraag is het actuele strategisch opleidingsplan (SOP) en het opleidingsjaarplan, inclusief begroting. Ook dien je een document in waarop staat dat de OR instemt met het SOP, het opleidingsjaarplan en de bijbehorende begroting.

De uiterste datum voor het indienen van de subsidieaanvraag en het (herziene) SOP of het addendum op het bestaande SOP voor het jaar 2020 is 31 december 2019. Het ministerie van VWS stelt vervolgens binnen 3 maanden de subsidie vast. 

Mocht de documentatie voor de aanvraag nog niet compleet zijn, dien deze dan toch uiterlijk 31 december in. De aanvraag zal dan als incompleet worden beschouwd. Je krijgt dan nog 3 weken de tijd om alsnog de ontbrekende stukken aan te leveren. Als je niets indient, verstrekt VWS geen subsidie voor het jaar van aanvraag. Het is dus van groot belang om op tijd aan de slag te gaan met de subsidieaanvraag en de OR vroeg in het proces te betrekken. 

In voorgaande jaren werd de hoogte van de subsidie ‘automatisch’ vastgesteld op basis van de Zvw-omzet en het aantal aanvragers. Waarom moet ik nu een opleidingsjaarplan en begroting indienen?

De aanleiding voor het wijzigen van de voorwaarden van de KiPZ-regeling is het onderzoek dat de Algemene Rekenkamer heeft gedaan naar het Jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van VWS. Daarin oordeelt de Rekenkamer dat er bij het subsidiebeheer, waaronder de KiPZ-regeling, te weinig voortgang is geboekt bij de uitvoering van de staatssteuntoets. Ook is volgens de Rekenkamer door VWS onvoldoende invulling gegeven aan het beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Hierdoor werd vlak voor de zomer van 2018 duidelijk dat continuering van de KiPZ-regeling in 2019 onder de toenmalige voorwaarden niet haalbaar zou zijn en aanscherping van de regeling noodzakelijk was. In het Hoofdlijnenakkoord waren al wel afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de KiPZ-middelen tot en met 2022. Gedurende de zomerperiode van 2018 hebben betrokken partijen overleg gevoerd om te bepalen hoe deze middelen bij de ziekenhuizen terecht konden komen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in aanscherping van de huidige KiPZ-regeling, waarbij de lastenverzwaring zoveel mogelijk beperkt blijft. 

Wat wordt ermee bedoeld dat het SOP actueel moet zijn?

Bij de aanvraag voor de KiPZ-subsidie hoef je niet per se een nieuw strategisch opleidingsplan (SOP) in te dienen. Het SOP mag eerder opgesteld zijn, maar het moet wel een meerjarenplan zijn en het jaar van aanvraag omvatten. Het mag dus bijvoorbeeld ook een SOP zijn dat van 2018 tot en met 2021 loopt. Verder mag het ook een addendum op het bestaande SOP zijn. 

In hoeverre is het opleidingsjaarplan bindend?

Misschien weet je nog niet precies wat je organisatie volgend jaar aan leeractiviteiten gaat uitvoeren. Toch vraagt het ministerie van VWS om een opleidingsjaarplan waarin je dat beschrijft. De daadwerkelijke opleidingsactiviteiten mogen afwijken van het opleidingsjaarplan, mits hierover uitleg wordt gegeven in de verantwoording achteraf. Op deze manier blijft de benodigde flexibiliteit om in te spelen op ontwikkelingen gewaarborgd. De NVZ adviseert om de aanvraag in te dienen op het niveau van de strategische opleidingsthema’s en niet op het niveau van de leerinterventies en scholingstrajecten. 

Wat is jullie advies over opleidingstrajecten die langer lopen dan 1 jaar?

Vermeld in de subsidieaanvraag het deel van de opleidingstrajecten dat betrekking heeft op het jaar van aanvraag. Wat betreft de financiële zekerheid bij langdurigere trajecten: bedenk dat de KiPZ-regeling in de huidige vorm in elk geval doorloopt tot en met 2022.

Wat moet ik doen als er in het SOP opleidingen zijn opgenomen die later ook via een regeling sectorplannen worden vergoed?

In de KiPZ-regeling staat dat wanneer je subsidie ontvangt op grond van het SectorplanPlus (of andere subsidies en fondsen), je voor dezelfde activiteiten geen subsidie kunt aanvragen in het kader van de KiPZ. Het stapelen van subsidies is niet mogelijk. 

Wat is het verschil tussen het operationeel opleidingsplan (scholingsplan), zoals verplicht als bepaling 3.2.18 binnen de Cao Ziekenhuizen, en het opleidingsjaarplan waarvan sprake is in de KiPZ-regeling?

Het operationeel opleidingsplan omvat alle scholingsactiviteiten, dus ook de regulier gefinancierde. Het opleidingsjaarplan waarvan sprake is in de KiPZ-regeling gaat alleen over de scholingsactiviteiten die uit de KiPZ-gelden gefinancierd worden.

Waarmee moet de OR instemmen en waarom is deze instemming vereist?

Het ministerie van VWS vindt de betrokkenheid van medewerkers van groot belang. Daarom moet de ondernemingsraad (OR) of een andere ingestelde personeelsvertegenwoordiging instemmen met het SOP, het opleidingsjaarplan en de bijbehorende begroting. Bij afwezigheid van een OR of andere personeelsvertegenwoordiging moet een personeelsvergadering worden belegd. De leden van de personeelsvergadering moeten instemmen met de inhoud van het SOP, de vertaling ervan in één of meerdere opleidingsprojecten en de bijbehorende begroting(en). Alleen wanneer instemming op het jaarplan en de bijbehorende begroting wegens zwaar moverende redenen niet mogelijk is, kan worden volstaan met een jaarplan dat alleen met de personeelsvertegenwoordiging is afgestemd. Met “zwaar moverende redenen” wordt gedoeld op bijzondere omstandigheden, zoals wanneer een OR bijvoorbeeld om cao-politieke redenen het overleg met de bestuurder heeft gestaakt. Gebrek aan tijd voor overleg met de OR is geen valide reden. Plan dus tijdig je overleg met de OR.

Moet ik het SOP voorleggen aan de OR?

In de Wet op de ondernemingsraden (artikel 27, lid 1.f) staat: "De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de personeelsopleiding."

Hoe verkrijg ik instemming van de OR?

In de Wet op de ondernemingsraden (artikel 27, lid 2) staat: "De ondernemer legt het te nemen besluit* schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste eenmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering**. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren."

* Inzake de Kwaliteitsimpuls betreft het een voorgenomen besluit tot vaststelling strategisch opleidingsplan (SOP), opleidingsjaarplan en bijbehorende begroting. 
** artikel 23, lid 1: Als hoofdregel geldt, dat de ondernemer en de ondernemingsraad verplicht zijn om met elkaar in een overlegvergadering bijeen te komen binnen twee weken nadat een van hen beiden daarom onder opgave van redenen heeft verzocht. Er is dus sprake van een wederkerige overlegverplichting.  

Wat is er mogelijk als de OR niet instemt?

In de Wet op de ondernemingsraden (artikel 27, lid 4) staat: "Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de ondernemingsraad verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen."

Voor de KiPZ-subsidie geldt dat, wanneer instemming op het jaarplan en de bijbehorende begroting wegens zwaar moverende redenen niet mogelijk is, kan worden volstaan met een jaarplan dat alleen met de personeelsvertegenwoordiging is afgestemd. Met de “zwaar moverende redenen” wordt gedoeld op bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer een OR om cao-politieke redenen het overleg met de bestuurder heeft gestaakt.   

Wat kan de OR doen als het besluit is genomen zonder zijn instemming?

In de Wet op de ondernemingsraden (artikel 27, lid 5) staat: "Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij - bij gebreke van deze mededeling - de ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit."

Wat moet ik met het SOP als een fusie op handen is?

De NVZ adviseert om met de fusiepartner om tafel te gaan om de strategische opleidingsplannen (SOP) op elkaar af te stemmen. Tot het moment van de juridische fusie moeten er 2 plannen ingediend worden, daarna 1. 

Hoe zit het met onze KiPZ-subsidie bij een fusie?

Tot het moment waarop beide organisaties zijn opgegaan in één rechtspersoon, dien je de subsidieaanvragen voor beide organisaties separaat in bij VWS. Het ministerie wikkelt de aanvragen los van elkaar af en baseert zich daarbij op de Zvw-omzet van elke organisatie afzonderlijk in het jaar t-2. Mocht de juridische fusie plaatsvinden tijdens de beoordelingstermijn van de subsidieaanvragen, dan zal VWS de aanvragen alsnog separaat afwikkelen. Bij een juridische fusie gaan de bestaande ondernemingen over in een nieuwe rechtspersoon. Alle rechten en plichten in het kader van de subsidieregeling KiPZ gaan dan ook over naar de nieuwe organisatie. 

Veelgestelde vragen - verantwoording

Hoe moet ik de besteding van de KiPZ-middelen verantwoorden?

Voor de verantwoording van de KiPZ-middelen is een activiteitenverslag én een financieel verslag inclusief accountantsprotocol verplicht. Dit protocol is beschikbaar via het Subsidieportaal van het ministerie van VWS.

Wat is de datum voor het indienen van de verantwoordings-documenten?

Dien de verantwoordingsdocumenten KiPZ vóór 1 juni in via vwssubsidies@minvws.nl.

Wat is de rol van de OR bij het opstellen van het jaarverslag KiPZ?

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de werkgever de ondernemingsraad (OR) informeren over de uitvoering van een besluit waarvoor de OR instemming heeft verleend. Aangezien het strategisch opleidingsplan (SOP) onder de instemmingsplicht valt volgens het WOR-artikel 27.1.f, moet de OR volgens artikel 31B.2 in de WOR over de uitvoering ervan geïnformeerd worden. Het gaat om het informeren van de OR, dus er is geen sprake van instemming of toestemming. In de WOR wordt niet voorgeschreven op welke wijze je de informatie moet verstrekken. Als het jaarverslag leidt tot wijzigingen in het SOP, zul je voor het herziene SOP opnieuw instemming moeten vragen aan de OR. 

In het jaarverslag KiPZ wordt alleen gevraagd naar de besteding van de KiPZ-subsidie, maar het opleidingsbudget omvat meer subsidiegelden. Moeten die ook meegenomen worden?

Aangezien het jaarverslag KiPZ onderdeel is van de monitor van de subsidieregeling, wordt alleen gevraagd naar de besteding van de KiPZ-subsidie. Je hoeft geen andere subsidies te verantwoorden. Je kunt het jaarverslag KiPZ schrijven op de wijze en in de vorm die het beste bij je organisatie past. Neem in ieder geval de onderstaande onderdelen op in het jaarverslag:   

 • Financiële verantwoording; 
 • Voortgang doelstellingen strategisch opleidingsplan;  
 • Relatie met het strategische personeelsbeleid; 
 • Bijstelling en verbeterpunten.

Hoe moet de brutoloonsom worden weergegeven in het jaarverslag? Is dit inclusief of exclusief sociale lasten en pensioenpremies?

De brutoloonsom is inclusief sociale lasten en pensioenpremies.

In het jaarverslag KiPZ wordt gevraagd naar het reguliere opleidingsbudget als een percentage van de loonsom. Wat wordt er met deze informatie gedaan?

De NVZ verzamelt deze gegevens om te kunnen beoordelen of de regeling ook werkelijk extra financiële middelen betekent voor de branche. VWS beoogt met het extra beschikbaar stellen van deze financiële middelen ziekenhuizen te ondersteunen bij de opgave om aan de zorgvraag van 2020 te gaan voldoen. Het is dan ook van belang om als branche zichtbaar te maken dat met deze extra middelen extra inspanningen worden verricht om dit te realiseren. 

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ)

Wil je meer informatie over Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over arbeidsmarkt