Main content

Corona

Op deze pagina een chronologisch overzicht van alle artikelen die op onze website zijn verschenen over de coronacrisis.

19 april 2021 - BioNTech/Pfizer als alternatief voor Janssen-vaccin voor ziekenhuispersoneel

Ziekenhuispersoneel onder de 60 jaar dat in direct contact staat met patiënten krijgt het BioNTech/Pfizer-vaccin als het Janssen-vaccin niet op tijd beschikbaar komt. Deze groep medewerkers zou afgelopen week versneld 35.000 extra Janssen-vaccins krijgen. Het toedienen van dat vaccin staat echter on hold. Daarom wordt deze week een eerste levering BioNTech/Pfizer aangeboden als het Janssen-vaccin onverhoopt deze week niet al beschikbaar komt.

12 april 2021 - Vaccinatie ziekenhuispersoneel dringend nodig 

Terwijl de druk in ziekenhuizen maar blijft oplopen, wordt er volop gespeculeerd over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat stuit op veel onbegrip bij ziekenhuizen en ziekenhuispersoneel. “Het is onbegrijpelijk dat de terrassen weer opengaan, maar de ziekenhuismedewerkers nog steeds niet gevaccineerd zijn”, aldus NVZ-bestuurder John Taks.

4 februari 2021 - Luister nu naar de podcast Telemonitoring van COVID-19-patiënten

Eind oktober werd het Albert Schweitzer ziekenhuis ineens een van de corona-hotspots van Nederland. Het moest zelfs de Spoedeisende Hulp een etmaal sluiten. Die gebeurtenis gaf een extra boost aan de invoering van telemonitoring van mensen met COVID-19 door het ziekenhuis.
In deze aflevering van de podcast Digitale zorg vertellen longarts Wouter Blox, verpleegkundig specialist Netty de Graaf en projectmanager Nelleke Plaisier over hun ervaringen met telemonitoring voor die bijzondere patiëntengroep. 

25 januari 2021 - Stand van zaken coronavaccinatie en coronamaatregelen

De eerste groep ziekenhuismedewerkers is inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus. Wat is de laatste stand van zaken rondom de vaccinaties en coronamaatregelen? In dit bericht geven we een update. Altijd op de hoogte van het laatste coronanieuws voor ziekenhuizen? Word lid van de corona-groep op NVZ Kennisnet (alleen voor NVZ-leden).

31 december 2020 - NVZ-voorzitter: ‘noodsituatie dreigt, vaccin ziekenhuismedewerkers topprioriteit’

NVZ-voorzitter Ad Melkert roept in een brief het kabinet en de Tweede Kamer opnieuw op om op zo kort mogelijke termijn vaccinaties beschikbaar te stellen aan een daartoe ‘bij voorrang aangewezen groep van zorgmedewerkers in de ziekenhuizen’. Ad Melkert: "Nederland bevindt zich al over de grens van de beschikbare capaciteit voor noodzakelijke zorgverlening. Een ongekende noodsituatie dreigt."

22 december 2020 - Ziekenhuizen verontrust over late vaccinatie huisartsen en ziekenhuisprofessionals 

Oplopend ziekteverzuim onder huisartsen en verpleegkundigen vraagt om snellere vaccinatie van het ziekenhuispersoneel. Het ziekteverzuim ontstaat doordat verpleegkundigen in quarantaine gaan of oververmoeid raken door het toenemend aantal COVID-19-patiënten. Ook huisartsen moeten hoger op de prioriteitenlijst worden geplaatst. Dat laten de NVZ en NFU vandaag weten in reactie op een brief van minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer. De situatie in ziekenhuizen en umc’s dreigt onhoudbaar te worden als langer dan nodig moet worden gewacht op vaccinatie. 

2 december 2020 - Oproep Ad Melkert Radio 1: Stel patiëntenzorg veilig voor 2021

Om te voorkomen dat door de coronapandemie de wachtlijsten in de zorg verder oplopen, moet het Kabinet extra geld vrijmaken. Voor het realiseren van inhaalzorg en om voldoende medewerkers in de zorg aan te trekken. Aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van VWS uit NVZ-voorzitter Ad Melkert zijn zorgen in een interview op Radio 1 bij Sven Kockelmann. Hij roept de Tweede Kamer op om de patiëntenzorg voor 2021 veilig te stellen: "Wij kunnen niet tegen patiënten zeggen: 'Het geld is op, wacht maar langer voordat u behandeld kan worden.'" Eerder stuurde de NVZ hierover al een brandbrief aan de Tweede Kamer.

13 november 2020 - Ziekenhuizen zetten zich schrap voor inhaalslag zorg

Huisartsen hebben in het afgelopen jaar een miljoen minder patiënten verwezen naar de ziekenhuiszorg. Tijdens de coronacrisis gaan minder mensen naar de huisarts, terwijl een aanzienlijk aantal behandelingen moest worden uitgesteld. Ziekenhuizen maken zich daarom op voor een grote inhaalslag van uitgestelde zorg. Hiervoor is vergroting van de behandelcapaciteit nodig. De NVZ roept de overheid op hier samen met de ziekenhuizen in op te trekken. 

5 november 2020 - Waardering en heldere rollen essentieel op IC tijdens coronagolf

Zorg voor een duidelijke taak- en rolverdeling tussen verpleegkundigen en ondersteuners op de IC, met de focus op de sterke kanten van de zorgprofessional. En heb aandacht voor de waardering van de verpleegkundige. Dat zijn aanbevelingen uit een studie naar de organisatie van de verpleegkundige zorg op de IC's tijdens de eerste coronagolf.

30 oktober 2020 - Ziekenhuizen vragen kabinet om extra investeringen coronazorg

De begrotingen van ziekenhuizen staan zwaar onder druk. De coronacrisis zorgt voor hogere uitgaven aan ziekenhuiszorg in de komende jaren. Tegelijkertijd zien de ziekenhuizen de inkomsten teruglopen doordat reguliere zorg wordt uitgesteld. Terwijl er juist extra geld nodig is om meer zorgmedewerkers aan te trekken en de uitgestelde zorg op een later moment in te halen. Zonder deze extra investeringen komt het aanbod van zorg in Nederland volgens de NVZ in het geding. Daarnaast moet de onderlinge concurrentie worden opgeschort. Dit schrijft de NVZ in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

25 oktober 2020 - NVZ onderstreept belang evenwichtige patiëntspreiding

De NVZ hecht net als het kabinet groot belang aan een evenwichtige patiëntspreiding tijdens deze tweede COVID-19-golf. Dat zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert. “Het verplaatsen van patiënten is een logistiek ingewikkelde operatie. Door een gebrek aan personeel kan het lastig zijn vraag en aanbod bij elkaar te brengen.”

7 oktober 2020 - Impact COVID-19 op prijsindexen 2021 zet verder door

Zoals naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020 en de juni-raming al  door de NVZ is gecommuniceerd, heeft het nieuwe coronavirus COVID-19 forse impact op de ramingen van de prijsindexen 2021. Deze impact is in de ramingen van de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021 nog verder toegenomen. De gewogen gemiddelde index 2021 daalt daardoor verder naar 1,63% (was 1,97%). De oorzaak ligt met name in het feit dat in de marktsector de verwachte loonontwikkeling door de COVID-19-pandemie verder achterblijft, waardoor de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) verder daalt naar 1,72%. 

17 september 2020 - Meer ruimte nodig voor passende beloning zorgprofessionals

De bonusregeling voor de medewerkers in de zorg is gepubliceerd. De NVZ adviseert haar leden de bonus van € 1000 in 2020 ruimhartig toe te kennen aan alle zorgprofessionals die direct of indirect hun steentje hebben bijgedragen aan de zorg voor covidpatiënten of aan de noodzakelijke veranderingen in de zorgorganisatie. 

24 juli 2020 - RIVM leidend voor gebruik mondkapjes

De NVZ volgt de richtlijnen van het RIVM als het gaat om het gebruik van mondkapjes in ziekenhuizen. Dat schept duidelijkheid voor patiënten, bezoekers en onze eigen zorgprofessionals. Individuele ziekenhuizen kunnen daar om goede redenen, vanwege de lokale situatie en omstandigheden, zo nodig van afwijken.

14 juli 2020 - Forse impact COVID-19 op prijsindexen 2021

COVID-19 heeft een forse impact op de ramingen van de prijsindexen, zoals de NVZ al communiceerde naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020. De gewogen gemiddelde index 2021 is in de juni-ramingen gedaald naar 1,97% (was 2,75%). Dit wordt geheel veroorzaakt door een daling van de prijsindex personele kosten (ova) naar 1,94% (was 3,24%). De daling is toe te wijzen aan een snel stijgende werkloosheid en de onzekere economische vooruitzichten als gevolg van COVID-19.

3 juli 2020 - Zorgverzekeraars en ziekenhuizen sluiten akkoord over coronaregeling

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de NVZ overeenstemming bereikt over een passende vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. Het kan hierbij om enkele miljarden euro’s gaan. Doel van de steunmaatregelen van de zorgverzekeraars is het neutraliseren van de financiële impact van Corona op ziekenhuizen, om zo bij te dragen aan de continuïteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

2 juli 2020 - Gebruik kennis over gepast gebruik bij opschalen reguliere zorg

Bij het opschalen van de reguliere zorg na de COVID-19 pandemie is kennis over gepast gebruik van zorg essentieel. De implementatieagenda over gepast gebruik die patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid en zorgverzekeraars vlak voor de intelligente lockdown presenteerden, biedt hiervoor een duidelijk handvat. Zo helpt de agenda bij het maken van keuzes om achterstanden in de reguliere zorg als gevolg van de COVID-crisis op te lossen.

26 juni 2020 - Dikverdiende bonus voor zorgpersoneel

De NVZ is enorm blij met het besluit van het kabinet om het zorgpersoneel een bonus van 1000 euro netto toe te kennen. Deze bonus en de hiervoor beschikbaar gestelde financiering zijn een terechte blijk van waardering en dankbaarheid van de hele maatschappij voor de tomeloze inspanningen van zorgpersoneel tijdens de coronacrisis. 

19 mei 2020 - Speerpunten ziekenhuizen versneld door COVID-19-pandemie

Netwerkzorg en e-health zijn speerpunten voor de ziekenhuizen om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Dat blijkt uit de scan die de NVZ begin dit jaar onder haar leden heeft uitgezet. Ook is er steeds meer aandacht voor gepast gebruik van zorg en het bieden van zorg thuis. Deze speerpunten blijken nu meer van belang dan ooit.

6 mei 2020 - Zorgomzet algemene ziekenhuizen daalt met 47%

Wij zijn enorm trots op de enorme inzet en inspanningen die onze verpleegkundigen, dokters en andere zorgprofessionals hebben geleverd om acute en intensieve zorg te verlenen aan coronapatiënten. Mede daardoor zijn we er in Nederland in geslaagd de negatieve impact van het coronavirus zo veel mogelijk in te perken. Maar de financiële schade die hier uit voortvloeit voor ziekenhuizen, is groot. 

4 mei 2020 - NZa stimuleert maatwerk en innovatie met facultatieve prestatie

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus ontstaan nieuwe samenwerkingen en wordt de zorg anders georganiseerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil deze innovaties vasthouden en stimuleren. Daarom stelt zij een zogeheten facultatieve prestatie beschikbaar. Hiermee kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg samen afspraken maken over maatwerk in de regio. Dit schrijft de NZa in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

16 april 2020 - Minister Van Rijn stelt nieuw verdeelmodel mondmaskers vast

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft in overleg met partijen uit de zorg een nieuw verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in verpleegtehuizen en op andere plekken waar Corona-patiënten intensief worden behandeld.

9 april 2020 - Huisartsenpost en SEH krijgen toegang tot meer patiëntgegevens

Huisartsen kunnen voor de duur van de coronacrisis ook de belangrijkste medische gegevens van patiënten die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven beschikbaar stellen voor de huisartsenpost. Ook de spoedeisende hulpen krijgen een inzagemogelijkheid. Het ministerie van VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie hebben hun handtekening gezet onder het gedoogbesluit dat dit mogelijk maakt. Zij geven hiermee gehoor aan het verzoek van LHV, NHG, InEen, NVZ en de Patiëntenfederatie, om in deze uitzonderlijke situatie snellere en adequatere zorg mogelijk te maken. Een taskforce treft de nodige voorbereidingen, rond Pasen wordt gestart met de nieuwe werkwijze.

7 april 2020 - Slachtofferhulp Nederland biedt naaste IC-patiënt hulp

Vanwege het grote besmettingsgevaar van het coronavirus mogen familieleden en andere naasten van patiënten die op de IC behandeld worden, niet of slechts zeer beperkt bij de patiënt in de buurt komen. Deze situatie wordt door veel mensen als zeer ingrijpend en emotioneel ervaren. Om die reden biedt Slachtofferhulp Nederland ondersteuning aan naasten van IC-patiënten.

2 april 2020 - Landelijke aanpak zorg voor coronapatiënten op stoom

De landelijke organisatie van de coronazorg is vier weken na de eerste besmetting met het virus in Nederland enorm opgeschaald. De knelpunten op het terrein van het aantal beschikbare (IC-)bedden, specifieke hulpmiddelen en IC-geneesmiddelen worden inmiddels voortvarend opgepakt via drie nieuwe coördinatiepunten.

27 maart 2020 - NVZ en NFU: alle capaciteit nodig voor verwachte toestroom corona-patiënten

Op steeds meer plekken komen ziekenhuizen vol te liggen. Ziekenhuizen werken met man en macht om extra capaciteit en extra bedden te creëren. Vooral de IC-capaciteit wordt opgevoerd.

27 maart 2020 - Coördinatie coronazorg wordt opgeschaald

De coördinatie van de coronazorg wordt opgeschaald om te zorgen dat er een betere spreiding van patiënten over Nederland komt. De schaarste aan beddencapaciteit neemt in het hele land toe, waardoor het steeds belangrijker wordt om te kijken waar nog wel bedden zijn.

25 maart 2020 - Huisarts in opleiding wordt op SEH ingezet

De SBOH (de werkgever van artsen  in opleiding) en de NVZ hebben een overeenkomst gesloten over de inzet van huisartsen in opleiding (haios) op de spoedeisende hulp (SEH). De aanleiding voor de overeenkomst is de Corona-crisis.

24 maart 2020 - Oproep: meld vraag en aanbod extra zorgpersoneel

Duizenden mensen met een achtergrond in de zorg hebben zich de afgelopen week aangemeld om te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Om de zorgorganisaties te ontlasten en zaken zo goed mogelijk te managen, bundelen de verschillende initiatieven die hiervoor zijn gelanceerd met Extrahandenvoordezorg.nl hun krachten.

20 maart 2020 - Ziekenhuizen plaatsen triagetenten

Bij meerdere ziekenhuizen wordt een zogeheten triagetent geplaatst. In de triagetent vangt een ziekenhuis alle patiënten op die binnenkomen voor de spoedeisende hulp. Het gaat hierbij zowel om patiënten die zelfstandig naar het ziekenhuis komen als om mensen die met de ambulance worden gebracht.

19 maart 2020 - Ziekenhuizen stellen planbare zorg uit

De NVZ heeft in een enquête aan ziekenhuizen en revalidatie-instellingen gevraagd wat de gevolgen zijn van het coronavirus. 76 % van de ondervraagden meldt dat de planbare zorg wordt uitgesteld, 9 % zegt dat dat nog gaat gebeuren. De belangrijkste argumenten voor het uitstel zijn het indammen van verspreiding van het virus en het tegengaan van besmetting van ziekenhuispatiënten.

18 maart 2020 - Maatregelen voor werving meer zorgpersoneel

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen weer aan de slag in de zorg. Zij hoeven zich, bij wijze van uitzondering, niet opnieuw in het register in te schrijven. Het is één van de maatregelen die genomen worden om meer mensen aan het werk te zetten in de zorg, om de corona-uitbraak te kunnen bestrijden.

3 maart 2020 - Maatregelen tegen coronavirus in Nederlandse ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen treffen verdere maatregelen tegen het coronavirus. Alles is er op gericht verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Waar een uitbraak van het coronavirus tot problemen leidt, stemmen ziekenhuizen af om zorg van elkaar over te nemen. Samen met het ministerie van VWS en leveranciers wordt verder verkend waar er tekorten aan medische hulpmiddelen dreigen en hoe die zo goed mogelijk kunnen worden voorkomen.

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.