Main content

Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord

In het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ (medisch-specialistische zorg) staan afspraken over het opvangen van de toekomstige zorgvraag met een beperkte volumegroei voor de jaren 2019-2022. Er staan ook onderwerpen in als: de juiste zorg op de juiste plek, het terugdringen van regeldruk en de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

De NVZ heeft een bestuurlijk hoofdlijnenakkoord gesloten met het ministerie van VWS, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor de periode 2019-2022. Kern van het akkoord is dat de toekomstige zorgvraag moet worden opgevangen met een beperkte volumegroei. Jaarlijks neemt de maximale volumegroei af tot 0% in 2022. Daarnaast zijn in het akkoord onder andere afspraken gemaakt over: 

  • juiste zorg op de juiste plek; 
  • het terugdringen van regeldruk;  
  • de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. 

Deelnemende partijen

Het hoofdlijnenakkoord is gesloten tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). 

Afspraken hoofdlijnenakkoord  

In het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over transformatiegelden en het doorvertalen van de overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (ova). Deze afspraken luisteren nauw. Ook kan het voorkomen dat je lokaal tegen een onduidelijke of onverwachte situatie aanloopt, die voortkomt uit de afspraken in het hoofdlijnenakkoord. De NVZ ondersteunt je hierbij door:  

  • vragen te beantwoorden;  
  • een toelichting te geven op de intenties van de afspraken;  
  • met je mee te denken over de lokale impact.  

Ook kan de NVZ, als dat nodig is, andere partijen die het hoofdlijnenakkoord hebben ondertekend aanspreken op hun rol en/of op de gemaakte afspraken.  

Loket uitvoering HLA

Om deze rol passend in te vullen, is het belangrijk dat de NVZ goed op de hoogte is van de lokale ontwikkelingen. Maar ook dat je snel en soepel bij de juiste persoon terecht kunt met vragen en signalen. De NVZ heeft hiervoor het Loket uitvoering HLA ingesteld. Wij informeren je met regelmaat over de belangrijkste vragen en signalen via een nieuwsbrief en Q&A’s. Het Loket uitvoering HLA is te bereiken door een melding te doen via het formulier Uitvoering HLA

Documenten & links

Vragen?

Stefan Roskam06 10 04 57 76

Beleidsadviseur Besturing & Bekostiging